Cynnal iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd yr amgylchedd gwaith

URN: PPLHSL4
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch Goruchwylio ac Arwain,Gweithrediadau Gamblo
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â chynnal safonau iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd sy’n berthnasol i’ch maes cyfrifoldeb chi. Mae cynnal y safonau hyn yn hanfodol wrth ddiogelu staff a chwsmeriaid rhag niwed. Mae’r safon hon i arweinwyr timau, rheolwyr llinell gyntaf neu oruchwylwyr ym maes lletygarwch. Yn y rhan fwyaf o amgylcheddau gwaith mae bob amser posibilrwydd damwain neu niwed i iechyd rhywun. Os yw rhywbeth yn mynd o chwith, gall y gost fod yn fawr. Yn ogystal â thrawma anaf personol i unigolion, mae cost bosibl colli diwrnodau staff oherwydd salwch neu anaf cysylltiedig â gwaith. Hefyd mae taliadau iawndal posibl a niwed posibl i enw da’r sefydliad yn dilyn cwyn gan gwsmer. Nid oes angen i’r gwaith o gynnal amgylchedd gwaith diogel fod yn gymhleth na chymryd llawer o amser. Y cyfan mae ei angen ar lawer o sefydliadau yw set o weithdrefnau sylfaenol ond trylwyr sy’n diogelu’r staff a’r cwsmeriaid rhag niwed. Mae cymryd cyfrifoldeb personol am ddeall gweithdrefnau a’u rhoi ar waith yn bwysig i unrhyw oruchwyliwr neu reolwr, ac felly hefyd annog y staff i wneud yr un peth. Mae’r safon hon yn ymdrin â’r maes allweddol hwn yn fwy manwl. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Cynnal iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd yr amgylchedd gwaith

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:


1.Sicrhau bod gennych wybodaeth am y gweithdrefnau iechyd, hylendid,   diogelwch a diogeledd sy’n berthnasol i’ch maes cyfrifoldeb chi
2.Sicrhau bod gan gydweithwyr y wybodaeth berthnasol am faterion sy’n ymwneud ag iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd yn eich maes cyfrifoldeb chi
3.Sicrhau bod cydweithwyr yn ymwybodol o bwysigrwydd dilyn gweithdrefnau iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd
4.Gwirio bod cydweithwyr yn dilyn y gweithdrefnau iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd sy’n berthnasol i’ch maes cyfrifoldeb chi
5.Monitro eich maes cyfrifoldeb ar gyfer risgiau i iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd
6.Delio â risgiau a damweiniau’n brydlon, gan ddilyn gweithdrefnau’r sefydliad a gofynion cyfreithiol o ran diogelu cwsmeriaid a staff
7.Cofnodi neu roi gwybod am unrhyw gamau sy’n ymwneud ag iechyd, hylendid, diogelwch neu ddiogeledd yr ydych wedi’u cymryd yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
8.Trosglwyddo gwybodaeth ynghylch sut mae’r gweithdrefnau’n gweithio a sut y gellir eu gwella mewn perthynas â risgiau sydd wedi’u nodi o ran iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Eich cyfrifoldebau chi am iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd
2.  Prif feysydd cyfraith a rheoliadau iechyd, hylendid a diogelwch sy’n effeithio ar y gwaith yr ydych yn gyfrifol amdano
3.  Yr awdurdodau statudol sy’n gorfodi’r cyfreithiau a rheoliadau iechyd, hylendid a diogelwch hyn
4.  Gweithdrefnau iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd eich sefydliad sy’n berthnasol i’ch gwaith chi
5.  Goblygiadau torri’r gyfraith ar iechyd, hylendid a diogelwch i chi ac i’ch sefydliad
6.  Y person sy’n gyfrifol am gymorth cyntaf, iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd yn eich sefydliad chi, a’i gyfrifoldebau
7.  Eich cyfrifoldebau chi am iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd staff parhaol a staff dros dro a phwysigrwydd sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r gweithdrefnau perthnasol
8.  Sut i gyfathrebu â chydweithwyr am faterion sy’n ymwneud ag iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd
9.  Y mathau o wybodaeth am iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd y dylech ei chofnodi a’i storio
10. Y gweithdrefnau y dylech eu dilyn er mwyn cofnodi a storio gwybodaeth am iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd
11. Pobl a sefydliadau eraill mae angen iddyn nhw allu gweld eich gwybodaeth am iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd
12. Y wybodaeth am iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd y gallai fod rhaid i chi ei rhoi i awdurdodau allanol
13. Y gweithdrefnau y dylech eu dilyn i wneud argymhellion ynghylch iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd, ac i bwy y dylech eu gwneud
14. Gweithdrefnau argyfwng eich sefydliad
15. Sut i ganfod namau ar y cyfarpar yr ydych yn gyfrifol amdanyn nhw, rhoi gwybod amdanyn nhw neu ddelio â nhw
16. Terfynau eich awdurdod chi wrth ddelio’n uniongyrchol â risgiau a pheryglon – yr hyn allwch ei wneud eich hun a’r hyn mae angen i chi roi gwybod amdano
17. Sut i ddatblygu cynlluniau wrth gefn a fydd yn lleihau effaith unrhyw broblemau’n sy’n codi o ran iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd  
18. Sut i fonitro eich maes cyfrifoldeb er mwyn sicrhau eich bod yn cynnal iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd cyflogeion, cwsmeriaid ac aelodau eraill o’r cyhoedd
19.Pa mor aml y dylech gynnal archwiliadau iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd
20. Y peryglon arferol o ran iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd sy’n bodoli, neu a all fodoli, yn eich maes cyfrifoldeb chi
21. Sut i asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r peryglon hyn
22. Sut i gael gwared ar y risgiau sy’n gysylltiedig ag iechyd, hylendid, diogelwch a diogeledd arferol yr amgylchedd gwaith, neu eu lleihau i’r eithaf
23. Beth i’w wneud mewn argyfwng, gan gynnwys: 

23.1 rhybudd am fom
23.2 tân
24. Y gweithdrefnau gwacáu adeiladau sy’n berthnasol i chi a’ch staff yn y man gwaith


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

1. Rydych yn ymateb yn gyflym i argyfyngau a phroblemau gan gynnig camau gweithredu 
2. Rydych yn canfod anghenion pobl o ran gwybodaeth
3. Rydych yn sicrhau bod gwybodaeth briodol ar gael yn brydlon i’r rhai mae arnyn nhw ei hangen ac mae ganddyn nhw hawl iddi
4. Rydych yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau’r diwydiant, polisïau’r sefydliad a chodau proffesiynol, ac yn sicrhau bod pobl eraill yn cydymffurfio â nhw
5. Rydych yn effro i risgiau a pheryglon posibl
6. Rydych yn cymryd cyfrifoldeb personol dros wneud i bethau ddigwydd 
7. Rydych yn nodi goblygiadau neu ganlyniadau sefyllfa
8. Rydych yn gweithredu o fewn terfynau eich awdurdod chi
9. Rydych yn ceisio gwella perfformiad yn ddi-baid 


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

Mae’r safon hon yn benodol i’r sector. Mae’r safon hon yn gysylltiedig â’r holl safonau eraill yng nghyfres safonau Lletygarwch Goruchwylio ac Arwain.

Dylai goruchwylwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda bwyd a diod droi hefyd at safon PPLHSL30 sy’n canolbwyntio’n benodol ar ddiogelwch bwyd, gan ymdrin â’r pwnc ar lefel fanylach sy’n briodol i’w maes gwaith nhw. 

 


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPLHSL4

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwr, Arweinydd Tîm, Goruchwyliwr, Dirprwy Reolwr, Rheolwr Adran, Rheolwr Pit, Arolygydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

iechyd, hylendid, diogelwch, diogeledd, amgylchedd gwaith, gamblo