Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu rhestr gwinoedd

URN: PPLHSL27
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch Goruchwylio ac Arwain
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â helpu i ddatblygu rhestri gwinoedd newydd. Mae’r safon hon i arweinwyr timau, rheolwyr llinell gyntaf a goruchwylwyr ym maes lletygarwch neu brif weinyddion. Mae gwin yn rhan hanfodol o lawer o brofiadau ciniawa, ac yn ffynhonnell werthfawr o elw i’r busnes. Mae llawer o sefydliadau’n ei chael yn fuddiol ac yn broffidiol cynnig eu rhestr gwinoedd eu hunain, er mwyn creu elw ac er mwyn gwahaniaethu eu hunain o’u cystadleuwyr. Un rhan bwysig o lunio rhestr gwinoedd yw ymchwil i’r tueddiadau cyfredol yn ogystal â chasglu barn gan y staff a chan gwsmeriaid ar gyflwyno gwinoedd newydd. Gellir wedyn cyflwyno’r wybodaeth hon i benderfynwyr perthnasol yn eich sefydliad. Mae’r safon hon yn ymdrin â’r meysydd allweddol yn y gwaith o ddatblygu rhestr gwinoedd gan gynnwys ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno gwinoedd. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu rhestr gwinoedd

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Casglu a gwerthuso gwybodaeth a fydd yn helpu i ddatblygu’r rhestr gwinoedd
2. Cefnogi’ch awgrymiadau ar gyfer y rhestr gwinoedd gyda’r holl wybodaeth ac adborth yr ydych wedi’u casglu a’u gwerthuso
3. Cynorthwyo’r penderfynwyr i gytuno ar y rhestr gwinoedd derfynol
4. Cofnodi’r penderfyniadau a wneir yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
5. Casglu’r wybodaeth mae ei hangen er mwyn cyflwyno gwinoedd newydd
6. Sicrhau bod gan y staff y wybodaeth, y sgiliau a’r adnoddau mae eu hangen i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r gwinoedd newydd, yn ôl y swyddi unigol sydd ganddyn nhw
7. Casglu adborth gan y staff a chwsmeriaid am gyflwyno’r gwinoedd newydd, a’i gymryd i ystyriaeth
8. Dadansoddi’r adborth a’i adrodd i’r bobl berthnasol yn unol â gofynion eich sefydliad 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Y gofynion cyfreithiol o ran pwysau a mesurau, disgrifiadau masnachol a deddfwriaeth trwyddedu
2.  Sut i weithredu’r gofynion cyfreithiol hyn
3.  Gwahanol rolau a chyfrifoldebau pobl yn eich sefydliad mewn perthynas â datblygu rhestr gwinoedd
4.  Pa rai o weithdrefnau’r sefydliad sy’n berthnasol i’r gwaith o ddatblygu rhestr gwinoedd
5.  Beth yw’r tueddiadau yn y presennol a’r dyfodol o ran arddulliau gwinoedd ac yfed gwinoedd a sut y gellir addasu’r rhestr gwinoedd yn unol â’r canfyddiadau
6.  Beth mae’r busnesau sy’n cystadlu’n uniongyrchol â chi’n ei gynnig a sut y gall y wybodaeth hon ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu’r rhestr gwinoedd
7.  Pa fathau o gwsmeriaid presennol neu newydd mae’r rhestr gwinoedd wedi’i hanelu atyn nhw
8.  Pa gyllideb sydd ar gael
9.  Beth yw nodweddion gwinoedd o ranbarthau gwahanol
10. Pa mor gydnaws yw gwinoedd gwahanol â bwydlen eich sefydliad
11. Faint o alcohol sydd yn y gwinoedd ar y rhestr
12. Pa winoedd sydd ar gael gan eich cyflenwyr
13. Pa gyflenwyr eraill y gallech droi atyn nhw
14. Sut i gyflwyno gwybodaeth i reolwyr mewn fformat fydd yn cynorthwyo â gwneud penderfyniadau
15. Sut i brisio gwin er mwyn sicrhau elw o'r maint priodol
16. Sut i gasglu a gwerthuso gwybodaeth a fydd yn helpu i gynllunio a diweddaru’r rhestr gwinoedd
17. Sut i hybu ymwybyddiaeth cwsmeriaid o winoedd newydd a rhestri gwinoedd
18. Sut i gyfathrebu ag aelodau o’ch tîm
19. Y mathau o bobl y dylid ymgynghori â nhw yn nhermau cael adborth
20. Sut i gasglu adborth y gellir ei ddefnyddio i werthuso effaith gwinoedd newydd a sut i gyflwyno’r canlyniadau i reolwyr
21. Pa ddulliau cyfathrebu sy’n briodol i aelodau o’r tîm, cwsmeriaid, rheolwyr a chyflenwyr.


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

1. Rydych yn rhagweld senarios tebygol yn y dyfodol ar sail dadansoddiad realistig o dueddiadau a datblygiadau
2. Rydych yn defnyddio ffyrdd cost-effeithiol, amser-effeithiol a moesegol i gasglu, storio ac adalw gwybodaeth
3. Rydych yn canfod anghenion pobl o ran gwybodaeth
4. Rydych yn adnabod y cyfryngau a’r dulliau cyfathrebu sydd orau gan bobl ac yn mabwysiadu cyfryngau a dulliau sy’n briodol i bobl a sefyllfaoedd gwahanol
5. Rydych yn cyflwyno syniadau a dadleuon yn argyhoeddiadol ac mewn ffyrdd sy’n taro tant gyda phobl
6. Rydych yn hybu ac yn croesawu adborth gan bobl eraill ac yn defnyddio’r adborth hwn yn adeiladol
7. Rydych yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau’r diwydiant, polisïau’r sefydliad a chodau proffesiynol, ac yn sicrhau bod pobl eraill yn cydymffurfio â nhw


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

​Mae’r safon hon yn benodol i’r sector ac mae ganddi gysylltiadau penodol â’r unedau canlynol yng nghyfres safonau Lletygarwch Goruchwylio ac Arwain:

• PPLHSL1-6
• PPLHSL19
• PPLHSL23
• PPLHSL24


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPLHSL27

Galwedigaethau Perthnasol

Goruchwyliwr, Arweinydd Timau, Goruchwyliwr gwasanaeth lletygarwch, Lletygarwch

Cod SOC


Geiriau Allweddol

cyfrannu, datblygu, rhestr gwinoedd