Goruchwylio gwasanaethau cadw tŷ

URN: PPLHSL17
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch Goruchwylio ac Arwain
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â chynnal y gwasanaeth cadw tŷ. Mae’n debygol o gael ei defnyddio gan oruchwyliwr sy’n gyfrifol am y gweithgareddau yn y maes gwaith o ddydd i ddydd o dan gyfarwyddyd y rheolwr perthnasol. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae pwysigrwydd y swyddogaeth cadw tŷ fel rhan allweddol o’r arlwy llety wedi dod i’r amlwg. Mae safonau cadw tŷ a hylendid yn chwarae rhan bwysig wrth ddenu a chadw cwsmeriaid. Yn nhermau datblygiad personol rhywun, gall cadw tŷ helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau defnyddiol a throsglwyddadwy gan gynnwys cynllunio, sgiliau trefnu, rheoli pobl a llygad craff am fanylion. Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, goruchwylio ac adolygu’r gwasanaeth, gan gynnwys cynllunio cyfarpar a chyflenwadau, paratoi rotâu staff, briffio staff a chasglu adborth oddi wrth gwsmeriaid. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Goruchwylio gwasanaethau cadw tŷ

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Amserlennu gweithdrefnau cadw tŷ i gael eu cyflawni o bryd i’w gilydd fel sy’n addas i gynnal safonau’r gwasanaeth cadw tŷ
2.  Dosbarthu staff a’u briffio ar eu dyletswyddau, gweithdrefnau perthnasol ac unrhyw amrywiadau mewn perthynas â’u trefnau gwaith arferol
3.  Sicrhau bod gan y staff y sgiliau, gwybodaeth ac adnoddau mae eu hangen arnyn nhw pan fo’u hangen, ac annog y staff i ofyn cwestiynau os oes gwybodaeth nad ydyn nhw’n ei deall
4.  Sicrhau bod eich staff yn dilyn y gweithdrefnau cadw tŷ, yn cynnal golwg y llety a’r mannau cyhoeddus, yn ymddwyn ac ymgyflwyno yn unol â gofynion a safonau’r sefydliad
5.  Arwain y staff i adnabod cwsmeriaid gwahanol a’u hanghenion gwirioneddol a chanfyddedig a chyfathrebu â chwsmeriaid mewn modd sy’n hybu profiad cadarnhaol i’r cwsmeriaid
6.  Sicrhau bod y gwasanaeth cadw tŷ yn cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol, rheoliadau’r diwydiant, codau proffesiynol a pholisïau’r sefydliad
7.  Rhoi gwybod i’ch staff a chwsmeriaid am unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth a all effeithio arnyn nhw
8.  Monitro ansawdd gwaith a chynnydd yn erbyn cynlluniau a chymryd camau effeithiol i reoli problemau a all darfu ar y gwasanaeth cadw tŷ wrth iddyn nhw godi, gan ddod o hyd i ffyrdd ymarferol o oresgyn rhwystrau
9.  Rheoli costau, gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael a mynd ati i chwilio am ffynonellau cymorth newydd wrth i broblemau godi
10. Monitro ac adolygu gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn diwallu anghenion cwsmeriaid
11. Casglu a throsglwyddo adborth ac argymell gwelliannau i’r bobl berthnasol yn unol â gofynion eich sefydliad
12. Rhoi adborth i’r staff i’w helpu i wella eu perfformiad lle bo’n briodol
13. Defnyddio dulliau effeithiol i gasglu, storio ac adalw gwybodaeth, cwblhau’r cofnodion gofynnol yn gywir ac adrodd ar berfformiad er mwyn cynorthwyo’r gwasanaeth yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i gynllunio’r gweithgareddau mae eu hangen i weithredu gwasanaethau cadw tŷ effeithlon
1.1 Rolau a chyfrifoldebau gwahanol bobl yn eich sefydliad a’ch adran o ran gweithdrefnau mewn perthynas â’r gwasanaeth cadw tŷ
1.2 Sut mae deddfwriaeth yn effeithio ar weithdrefnau cadw tŷ
1.3 Pwysigrwydd economaidd gwasanaeth cadw tŷ effeithiol, sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, i’r sefydliad ac aelodau o’i staff
1.4 Sut y gall polisïau eich sefydliad effeithio ar ddatblygiad gweithdrefnau i’r gwasanaeth cadw tŷ
1.5 Safonau ymgyflwyniad personol, gofal cwsmeriaid ac ymddygiad i’r staff
1.6 Beth yw’r gofynion cyfreithiol mewn perthynas â storio gwybodaeth am gwsmeriaid, staff a’u sylwadau
1.7 Pam mae angen adolygu goblygiadau’r gofynion cyfreithiol yn rheolaidd

 1.   Sut i weithio allan pa adnoddau mae eu hangen i weithredu gwasanaethau cadw tŷ effeithlon 

2.1 Sut mae’r gwasanaeth cadw tŷ yn integreiddio ag adrannau eraill a’r problemau a all godi os nad yw’r gwasanaeth cadw tŷ ac adrannau eraill yn cydweithio
2.2 Sut i ddosbarthu gwaith i’r staff a monitro cyfrifoldebau er mwyn sicrhau y caiff safonau eu cynnal
2.3 Sut i ganfod anghenion am hyfforddiant a sicrhau bod gan y staff y sgiliau a’r wybodaeth i gyflawni eu gwaith yn effeithiol

 •   Sut i weithredu gwasanaethau cadw tŷ effeithlon 

 • 3.1 Sut i ddewis dulliau priodol o briffio’ch staff, gan gynnwys; cyfarwyddiadau llafar, cyfarwyddiadau ysgrifenedig, arddangosiadau neu ddiagramau
  3.2 Sut i roi adborth i’r staff mewn ffordd sy’n eu hysgogi
  3.3 Y gwahanol gyfryngau, deunyddiau ac offer glanhau sy’n cael eu defnyddio yn y gwasanaeth cadw tŷ a sut i ddefnyddio a storio’r rhain
  3.4 Sut y dylid glanhau / gofalu am y gwahanol wynebau a deunyddiau yn eich maes cyfrifoldeb chi
  3.5 Y ffyrdd gwahanol o gwblhau a storio cofnodion cyfrifiadurol a phapur, a manteision ac anfanteision pob un 
  3.6 Pam mae’n bwysig adolygu gweithdrefnau a sut i wneud hynny
  3.7 Sut i ganfod ac awgrymu ffyrdd posibl o wella’r gwasanaeth cadw tŷ
  3.8 Y safonau iechyd a diogelwch mae angen eu dilyn mewn perthynas â’r gwasanaeth cadw tŷ a’r effaith y gallai torri’r safonau hyn ei chael ar gwsmeriaid, staff a’r sefydliad

 •   Sut i fonitro gwasanaethau cadw tŷ

 • 4.1 Sut i fonitro’r ffordd y caiff adnoddau eu dosbarthu a’u defnyddio
  4.2 Sut i fonitro gwaith y gwasanaeth cadw tŷ
  4.3 Y mathau o broblemau a all godi yn y gwasanaeth cadw tŷ a sut i ddelio â’r rhain a rhoi gwybod amdanyn nhw
  4.4 Terfynau eich awdurdod chi wrth ddelio â phroblemau

 •   Sut i gasglu adborth a gweithredu arno

 • 5.1 Pam y dylech gynnal cyfrinachedd wrth gasglu adborth
  5.2 Sut i adrodd ar adborth
  5.3 Pwysigrwydd casglu adborth oddi wrth staff a chwsmeriaid
  5.4 Gweithdrefnau ar gyfer cael a chofnodi adborth oddi wrth gwsmeriaid a staff a pham mae’n hanfodol er mwyn gwella gwasanaethau a rheoli’r sefydliad yn gyffredinol
  5.5 Sut i newid y ffordd y caiff gwaith ei ddosbarthu mewn ymateb i adborth


  Cwmpas/ystod


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau

  1. Rydych yn gosod esiamplau glanweithdra ac ymgyflwyniad, ac yn ddigon hyderus i ddelio â phroblemau’n effeithiol ac yn brydlon
  2. Rydych yn sicrhau bod gwybodaeth briodol ar gael yn brydlon i’r rheiny mae arnyn nhw ei hangen ac mae ganddyn nhw hawl iddi
  3. Rydych yn trosglwyddo eich gwybodaeth er mwyn cynorthwyo â datblygiad staff a chydweithwyr
  4. Rydych yn modelu ymddygiad sy’n dangos parch a pharodrwydd i helpu a chydweithredu
  5. Rydych yn adnabod problemau sy’n codi dro ar ôl tro ac yn hybu newidiadau i strwythurau, systemau a phrosesau i’w datrys

   


  Sgiliau


  Geirfa

  ​Mae dulliau effeithiol o gasglu, storio ac adalw gwybodaeth yn cynnwys ffyrdd cost-effeithiol, amser-effeithiol a moesegol.

  Mae gwybodaeth yn cynnwys gwybodaeth oddi wrth gwsmeriaid a staff.


   


  Dolenni I NOS Eraill

  Mae’r safon hon yn benodol i’r sector ac mae ganddi gysylltiadau penodol â’r safonau canlynol yng nghyfres safonau Lletygarwch Goruchwylio ac Arwain:

  1. PPLHSL1-6
  2. PPLHSL14
  3. PPLHSL18
  4. PPLHSL19
  5. PPLHSL23
  6. PPLHSL24
  7. PPLHSL29


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL HSL17

  Galwedigaethau Perthnasol

  Arweinydd Tîm, Goruchwyliwr, Goruchwyliwr cadw tŷ

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  goruchwylio, cadw tŷ