Goruchwylio gwasanaethau diodydd

URN: PPLHSL11
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch Goruchwylio ac Arwain
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â goruchwylio’r gwaith o baratoi a chyflenwi’r gwasanaeth diodydd. Mae’n debygol o gael ei defnyddio gan oruchwyliwr sy’n gyfrifol am y gweithgareddau yn y maes gwaith o ddydd i ddydd, dan gyfarwyddyd y rheolwr perthnasol.

Fel gyda chymaint o’r elfennau sy’n gwneud lletygarwch arbennig, y staff sy’n gweini sydd wrth wraidd gwasanaeth diodydd effeithlon. Bydd gwirio bod pawb yn gweithio’n ôl yr un gweithdrefnau ac yn cael cyfarwyddyd clir, diamwys yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o blesio cwsmeriaid.


Mae’r safon hon yn esbonio’n fwy manwl ynghylch sut i sicrhau gwasanaeth cyfeillgar, hylan ac effeithlon mewn awyrgylch diogel a hamddenol, gan sicrhau y cydymffurfir yn llawn â’r gyfraith ac yr ymdrinnir yn gyflym ac yn gywir â phroblemau o ran ymddygiad cwsmeriaid.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Goruchwylio gwasanaethau diodydd


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Sicrhau bod gan y staff y sgiliau, gwybodaeth ac adnoddau mae eu hangen   arnyn nhw pan fo’u hangen, ac annog y staff i ofyn cwestiynau os oes  gwybodaeth nad ydyn nhw’n ei deall
2.  Archwilio’r mannau yfed er mwyn sicrhau eu bod yn gyfforddus ac yn ddeniadol
3.  Archwilio’r mannau paratoi er mwyn sicrhau eu bod wedi cael eu paratoi yn unol â’r gofynion a’r safon y cytunwyd arnyn nhw, ac mewn pryd i ganiatáu i’r gwasanaeth diodydd disgwyliedig gael ei ddarparu
4.  Sicrhau bod eich staff yn dilyn gweithdrefnau gwasanaeth diodydd, yn cynnal golwg y man gwasanaeth diodydd, ac yn ymddwyn ac ymgyflwyno yn unol â gofynion a safonau’r sefydliad
5.  Arwain y staff i adnabod cwsmeriaid gwahanol a’u hanghenion gwirioneddol a chanfyddedig, a chyfathrebu â chwsmeriaid mewn modd sy’n hybu profiad cadarnhaol i’r cwsmer
6.  Sicrhau bod y gwasanaeth diodydd yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau’r diwydiant, cyfrifoldeb cymdeithasol, codau proffesiynol a pholisïau’r sefydliad
7.  Cysylltu â phobl ac adrannau perthnasol eraill er mwyn sicrhau y caiff gwasanaeth diodydd effeithiol ei ddarparu, a rhoi gwybod i’ch staff a chwsmeriaid am unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth a all effeithio arnyn nhw
8.  Monitro’r mannau gwasanaeth diodydd ac ansawdd y gwasanaeth, a chymryd camau prydlon ac effeithiol i ddelio ag unrhyw broblemau
9.  Rheoli costau, gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael a mynd ati i chwilio am ffynonellau cymorth newydd pan fo problemau’n codi
10. Monitro ac adolygu gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth diodydd yn diwallu anghenion y cwsmeriaid
11. Casglu a throsglwyddo adborth ac argymell gwelliannau i’r bobl berthnasol yn unol â gofynion eich sefydliad
12. Rhoi adborth i’r staff i’w helpu i wella eu perfformiad lle bo’n briodol
13. Defnyddio dulliau effeithiol i gasglu, storio ac adalw gwybodaeth, cwblhau’r cofnodion gofynnol yn gywir ac adrodd ar berfformiad er mwyn cynorthwyo’r gwasanaeth yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.    Sut i gynllunio gwasanaeth diodydd effeithiol
1.1  Y gofynion cyfreithiol sylfaenol sy’n effeithio ar y gwasanaeth diodydd
1.2  Ble y ceir hyd i wybodaeth am y ddeddfwriaeth drwyddedu
1.3  Gweithdrefnau a pholisïau eich sefydliad sy’n berthnasol i’r gwasanaeth diodydd
1.4  Y gwahanol weithdrefnau mae angen eu dilyn ar gyfer paratoi’r man gwasanaeth diodydd, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â: clirio, stocio cynhyrchion a chyfarpar
1.5  Gwahanol rolau a chyfrifoldebau’r bobl yn eich maes cyfrifoldeb ac mewn rhannau eraill o’r sefydliad sy’n berthnasol i’r gwasanaeth diodydd
1.6  Sut mae gwasanaeth effeithiol yn gysylltiedig â phroffidioldeb y gwasanaeth diodydd a bodlonrwydd cwsmeriaid
1.7  Pa broblemau a all effeithio ar y gwasanaeth diodydd ac ar y gwaith o baratoi’r mannau gwasanaeth, a sut i fynd i’r afael â’r rhain
1.8. Sut i lunio cynlluniau wrth gefn er mwyn lleihau effaith y problemau hyn

 1.   Sut i weithio allan pa adnoddau mae eu hangen i weithredu gwasanaeth diodydd effeithiol

2.1 Sut i sicrhau y caiff y man gwasanaeth diodydd ei baratoi mewn pryd
2.2 Y sgiliau a’r wybodaeth mae eu hangen er mwyn sicrhau bod y staff wedi eu harfogi i gyflawni eu cyfrifoldebau’n effeithiol

 •   Sut i weithredu gwasanaeth diodydd effeithiol

 • 3.1 Sut i weithredu’r gofynion cyfreithiol sylfaenol sy’n effeithio ar y gwasanaeth diodydd, a goblygiadau peidio â gwneud hynny
  3.2 Yr amrywiaeth o gynhyrchion yn eich maes cyfrifoldeb a sut i’w paratoi a’u gweini
  3.3 Sut i amrywio arferion gwaith yn unol â chyfnodau tawel, cyfnodau prysur a darparu’r gwasanaeth i gwsmeriaid â gofynion arbennig
  3.4 Sut y gallwch ail-ddyrannu gwaith i aelodau gwahanol o’ch staff er mwyn lleihau’r effaith mae problemau’n ei chael ar y gwasanaeth
  3.5 Arfer gorau wrth wrthod rhoi gwasanaeth
  3.6 Sut i gyfathrebu a delio’n effeithiol â’r grwpiau gwahanol o gwsmeriaid (gan gynnwys y rheiny mae alcohol wedi effeithio arnyn nhw), a pham mae hyn yn bwysig

 •   Sut i fonitro’r gwasanaeth diodydd

 • 4.1 Sut y gellir adnabod ac unioni gwyriadau oddi wrth ddeddfwriaeth a rheoliadau sy’n benodol i’r diwydiant  
  4.2 Sut i fonitro a goruchwylio arferion staff er mwyn cynnal safonau 
  4.3 Pa ddulliau y gellir eu defnyddio i fonitro’r gwaith o baratoi’r man gwasanaeth diodydd yn effeithiol
  4.4 Pa gamau i’w cymryd pa nad yw safonau paratoi a darparu wedi cael eu  bodloni

  5.  Sut i gasglu adborth a gweithredu arno

  5.1 Pam mae’n bwysig gofyn am farn y staff a’r cwsmeriaid a chael eu hadborth
  5.2 Sut i gasglu a dadansoddi adborth
  5.3 Sut i roi adborth i’ch staff i’w helpu i wella eu perfformiad
  5.4 Sut i gyflwyno argymhellion 

   


  Cwmpas/ystod

  1.    Gofynion cyfreithiol sylfaenol
  1.1  oriau a ganiateir
  1.2  amser cau
  1.3  trwyddedau
  1.4  lletywyr a rhai nad ydynt yn lletywyr
  1.5  ciniawyr a rhai nad ydynt yn giniawyr
  1.6   pobl ifanc, gwasanaeth a chyflogaeth
  1.7   yr hawl i droi cwsmeriaid allan a’r ddyletswydd i wrthod gwasanaeth
  1.8   hapchwarae, betio a loterïau 
  1.9   adloniant cyhoeddus
  1.10 pwysau a mesurau
  1.11 rhestri prisiau, hysbysiadau a thaliadau am ddiodydd
  1.12 cyffuriau
  1.13 deddfau disgrifiadau masnachol a diogelu defnyddwyr
   

  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau

  1. Rydych yn dod o hyd i ffyrdd ymarferol o oresgyn rhwystrau
  2. Rydych yn cytuno ar amcanion cyflawnadwy i chi’ch hun ac yn rhoi perfformiad cyson a dibynadwy
  3. Rydych yn cytuno’n glir gyda phobl eraill ar yr hyn a ddisgwylir ganddyn nhw, ac yn eu dal i gyfrif
  4. Rydych yn monitro ansawdd gwaith a chynnydd yn erbyn cynlluniau ac yn cymryd camau unioni priodol pan fo angen
  5. Rydych yn modelu ymddygiad sy’n dangos parch, cymwynasgarwch a chydweithrediad
  6. Rydych yn sicrhau bod gwybodaeth briodol ar gael yn brydlon i’r rhai mae arnyn nhw ei hangen ac mae ganddyn nhw hawl iddi
  7. Rydych yn adnabod problemau sy’n codi dro ar ôl tro ac yn hybu newidiadau i strwythurau, systemau a phrosesau i’w datrys
  8. Rydych yn nodi ac yn gweithio gyda phobl a sefydliadau a all gynorthwyo â’ch gwaith
  9. Rydych yn dangos brwdfrydedd dros gynhyrchion a gwasanaethau diodydd o ansawdd da

   


  Sgiliau


  Geirfa

  ​Dulliau effeithiol ar gyfer casglu, storio ac adalw gwybodaeth, gan gynnwys dulliau cost-effeithiol, amser-effeithiol a moesegol.

  Mae gwybodaeth yn cynnwys gwybodaeth oddi wrth gwsmeriaid a staff.


   


  Dolenni I NOS Eraill

  ​Argymhellir yn gryf cyflawni safon PPLHSL30, sy’n ymdrin â hylendid diogelwch bwyd wrth baratoi a gweini bwyd a diod, ar y cyd â’r safon hon.

  Mae’r safon hon yn benodol i’r sector ac mae ganddi gysylltiadau penodol â’r safonau canlynol yng nghyfres safonau Lletygarwch Goruchwylio ac Arwain:

  1. PPLHSL1-6
  2. PPLHSL8
  3. PPLHSL10
  4. PPLHSL13-15
  5. PPLHSL19
  6. PPLHSL26
  7. PPLHSL31 

   

   


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPLHSL11

  Galwedigaethau Perthnasol

  Goruchwyliwr, Arweinydd Timau, Goruchwyliwr gwasanaeth lletygarwch, Lletygarwch

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  goruchwylio, gwasanaethau diodydd