Canfod, negodi a sicrhau lleoliad ar gyfer digwyddiad

URN: PPLEVA5
Sectorau Busnes (Suites): Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol – Ar Gyfer Uwch Gynhyrchwyr - Ebrill 2003
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Ion 2014

Trosolwg

Gall y lleoliad achosi i ddigwyddiad lwyddo neu fethu. Rhaid i chi fod yn glir iawn ynghylch eich gofynion penodol ar gyfer lleoliad – a ddylai fod yn glir yn eich cwmpas a'ch cynllun ar gyfer y digwyddiad – a rhaid i chi allu canfod lleoliad sy'n cyd-fynd â'r gofynion hyn mor agos ag sy'n bosibl. Gall hyn olygu cryn dipyn o waith ymchwilio, gwerthuso a negodi cyn y gellir llunio contract. Argymhellir y Safon Alwedigaethol Genedlaethol ar gyfer Rheolwyr a Chydgysylltwyr Digwyddiadau. #  

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  pam mae contractau a mathau eraill o gytundeb ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau'n bwysig

2.  amrywiaeth o wahanol fathau o gontract/cytundeb a sut y gellid eu defnyddio mewn gwahanol sefyllfaoedd

3.  y gofynion cyfreithiol a rheoliadol sylfaenol sy'n ymdrin â chontractau a chytundebau ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau

4.  pam mae'n bwysig cael gofynion a manylebau clir ar gyfer contractau

5.  pam y dylech lunio meini prawf i ddewis contractwyr posibl

6.  pam mae o gymorth cael amrywiaeth o wahanol gontractwyr posibl i ddewis o'u plith

7.  arferion da wrth werthuso tendrau

8.  sut i negodi contractau terfynol gyda'r cyflenwyr a ddewiswyd
9.  y prif fathau o gyflenwyr yr ydych yn gweithio gyda nhw fel arfer wrth gynllunio a gweithredu digwyddiadau

10.  y prosesau arferol ar gyfer contractio gyda chyflenwyr yn eich sector

11.  pam y gall fod angen i chi ystyried anghenion amlieithyddol

12.  y materion a'r cyfleoedd sy'n ymwneud â chynaliadwyedd

13.  hyd a lled eich cyfrifoldebau chi am gontractio gyda chyflenwyr

14.  sut mae'ch rôl chi'n gysylltiedig â rolau pobl eraill yn eich sefydliad

15.  cynllun busnes y digwyddiad a goblygiadau hyn ar gyfer negodi contractau

16.  prif gyfrifoldebau cydweithwyr yr ydych yn gweithio gyda nhw wrth gontractio gyda chyflenwyr

17.  gweithdrefnau a dogfennau'ch sefydliad ar gyfer contractio


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  pam mae contractau a mathau eraill o gytundeb ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau'n bwysig

2.  amrywiaeth o wahanol fathau o gontract/cytundeb a sut y gellid eu defnyddio mewn gwahanol sefyllfaoedd

3.  y gofynion cyfreithiol a rheoliadol sylfaenol sy'n ymdrin â chontractau a chytundebau ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau

4.  pam mae'n bwysig cael gofynion a manylebau clir ar gyfer contractau

5.  pam y dylech lunio meini prawf i ddewis contractwyr posibl

6.  pam mae o gymorth cael amrywiaeth o wahanol gontractwyr posibl i ddewis o'u plith

7.  arferion da wrth werthuso tendrau

8.  sut i negodi contractau terfynol gyda'r cyflenwyr a ddewiswyd
9.  y prif fathau o gyflenwyr yr ydych yn gweithio gyda nhw fel arfer wrth gynllunio a gweithredu digwyddiadau

10.  y prosesau arferol ar gyfer contractio gyda chyflenwyr yn eich sector

11.  pam y gall fod angen i chi ystyried anghenion amlieithyddol

12.  y materion a'r cyfleoedd sy'n ymwneud â chynaliadwyedd

13.  hyd a lled eich cyfrifoldebau chi am gontractio gyda chyflenwyr

14.  sut mae'ch rôl chi'n gysylltiedig â rolau pobl eraill yn eich sefydliad

15.  cynllun busnes y digwyddiad a goblygiadau hyn ar gyfer negodi contractau

16.  prif gyfrifoldebau cydweithwyr yr ydych yn gweithio gyda nhw wrth gontractio gyda chyflenwyr

17.  gweithdrefnau a dogfennau'ch sefydliad ar gyfer contractio


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

1.  pam mae contractau a mathau eraill o gytundeb ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau'n bwysig

2.  amrywiaeth o wahanol fathau o gontract/cytundeb a sut y gellid eu defnyddio mewn gwahanol sefyllfaoedd

3.  y gofynion cyfreithiol a rheoliadol sylfaenol sy'n ymdrin â chontractau a chytundebau ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau

4.  pam mae'n bwysig cael gofynion a manylebau clir ar gyfer contractau

5.  pam y dylech lunio meini prawf i ddewis contractwyr posibl

6.  pam mae o gymorth cael amrywiaeth o wahanol gontractwyr posibl i ddewis o'u plith

7.  arferion da wrth werthuso tendrau

8.  sut i negodi contractau terfynol gyda'r cyflenwyr a ddewiswyd
9.  y prif fathau o gyflenwyr yr ydych yn gweithio gyda nhw fel arfer wrth gynllunio a gweithredu digwyddiadau

10.  y prosesau arferol ar gyfer contractio gyda chyflenwyr yn eich sector

11.  pam y gall fod angen i chi ystyried anghenion amlieithyddol

12.  y materion a'r cyfleoedd sy'n ymwneud â chynaliadwyedd

13.  hyd a lled eich cyfrifoldebau chi am gontractio gyda chyflenwyr

14.  sut mae'ch rôl chi'n gysylltiedig â rolau pobl eraill yn eich sefydliad

15.  cynllun busnes y digwyddiad a goblygiadau hyn ar gyfer negodi contractau

16.  prif gyfrifoldebau cydweithwyr yr ydych yn gweithio gyda nhw wrth gontractio gyda chyflenwyr

17.  gweithdrefnau a dogfennau'ch sefydliad ar gyfer contractio


Sgiliau

Rhestrir isod y prif 'sgiliau' generig y mae angen eu cymhwyso yn y Safon Alwedigaethol Genedlaethol hon. Mae'r sgiliau hyn yn echblyg / ymhlyg yng nghynnwys manwl y Safon a chânt eu rhestru yma fel gwybodaeth ychwanegol. 1. Rheoli gwybodaeth 2. Ymchwilio 3. Gwerthuso 4. Darbwyllo 5. Negodi 6. Monitro 7. Meithrin perthnasoedd 8. Dadansoddi ariannol 9. Craffter busnes

Geirfa

Diffinnir cynaliadwyedd fel ymagwedd barhaus a chytbwys at weithgarwch economaidd, cyfrifoldeb amgylcheddol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol.


Dolenni I NOS Eraill

Mae'r Safon hon yn gysylltiedig â Safonau:

A4  Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol

A6  Canfod a negodi contractau ar gyfer digwyddiad

C1  Cynllunio a gweithredu llwybr critigol ar gyfer digwyddiad

C5  Rheoli contractau ar gyfer digwyddiad

F13 Datblygu a chytuno ar gynllun busnes ar gyfer digwyddiad

yng nghyfres gyffredinol y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Digwyddiadau


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2017

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPLEVA5

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwr

Cod SOC


Geiriau Allweddol

canfod; adnabod; negodi; sicrhau; lleoliad; digwyddiad