Datblygu a chytuno ar y cysyniad ar gyfer digwyddiad

URN: PPLEVA1
Sectorau Busnes (Suites): Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol – Ar Gyfer Uwch Gynhyrchwyr - Ebrill 2003
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Ion 2014

Trosolwg

Cysyniad y digwyddiad yw'r man cychwyn ar gyfer pob agwedd arall ar y gwaith cynllunio a chyflawni. Dylai cysyniadau gael eu seilio ar ymchwil drwyadl i'r farchnad a dealltwriaeth dda o anghenion a diddordebau'r bobl sy'n debygol o gymryd rhan. Dylai hefyd gymryd i ystyriaeth ddigwyddiadau blaenorol neu ddigwyddiadau sy'n cystadlu, yn ogystal â chyflwyno elfennau arloesol a chreadigol. Mae'n bosibl y bydd Rheolwyr/Cydgysylltwyr Digwyddiadau'n creu cysyniadau eu hunain neu'n mireinio cysyniadau a ddatblygwyd gan gleientiaid neu eraill.

Argymhellir y Safon Alwedigaethol Genedlaethol ar gyfer Rheolwyr a Chydgysylltwyr Digwyddiadau neu bobl eraill sy'n ymwneud â'r camau cynnar yn y gwaith o gynllunio digwyddiad.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. defnyddio canlyniadau ymchwil briodol
 2. cymryd i ystyriaeth ddigwyddiadau blaenorol neu ddigwyddiadau sy'n cystadlu
 3. sicrhau bod cysyniad y digwyddiad:
 4. â nodau ac amcanion realistig
 5. yn cael ei fynegi'n glir
 6. yn adlewyrchu delwedd a strategaethau'r cleient/sefydliad
 7. yn gallu cael ei gyflawni gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael
 8. yn ddeniadol i'r farchnad darged
 9. yn ddigon hyblyg i ganiatáu ar gyfer ffyrdd dewisol o weithredu
 10. yn bodloni'r gofynion cyfreithiol a rheoliadol
 11. yn gallu cael ei werthuso
 12. darparu awgrymiadau realistig ynghylch cyfranwyr posibl
 13. nodi a dadansoddi'r potensial ar gyfer digwyddiad cynaliadwy
 14. cyflwyno'ch syniadau i benderfynwyr allweddol a negodi ffordd ymlaen
 15. ystyried yr holl ofynion o ran moeseg a chynaliadwyedd

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  beth yw ystyr 'cysyniad digwyddiad'

2.  y rhan mae 'cysyniad digwyddiad' yn ei chwarae yn y gwaith o gynllunio a gweithredu digwyddiad

3.  y prif ffynonellau gwybodaeth y gellir eu defnyddio i ddatblygu 'cysyniad digwyddiad'

4.  y wybodaeth mae ei hangen am ddigwyddiadau sy'n cystadlu, proffiliau cyfranogwyr posibl, digwyddiadau blaenorol a chyfranogwyr allweddol

5.  pwysigrwydd cael nodau ac amcanion clir ar gyfer digwyddiad

6.  y ffactorau a allai effeithio ar ddichonoldeb digwyddiadau

7.  yr adnoddau sydd ar gael i ymchwilio i ddigwyddiadau tebyg a 'chysyniadau digwyddiad'

8.  sut i wneud yr ymchwil angenrheidiol i ddigwyddiadau blaenorol, digwyddiadau sy'n cystadlu a chyfranogwyr allweddol

9.  sut i asesu cynaliadwyedd posibl digwyddiad

10.  sut i gyflwyno 'cysyniadau digwyddiad' i benderfynwyr mewn ffordd fydd yn ennyn eu cefnogaeth

11.  pam y dylai 'cysyniad y digwyddiad' fod yn fras ac yn hyblyg

12.  gwahanol fodelau codi tâl am ddigwyddiadau

13.  pwysigrwydd penderfynu beth mae'r digwyddiad yn ceisio ei gyflawni a sut i wneud yn siŵr y bydd hyn yn digwydd

14.  pam mae angen i chi ystyried a oes angen i unrhyw rai o ddeunyddiau'r digwyddiad fod ar gael mewn ieithoedd eraill

15.  pam mae ar y digwyddiad angen nod y gellir ei werthuso

16.  pwysigrwydd cadw cyfrinachedd masnachol

17.  pwysigrwydd cynaliadwyedd wrth gychwyn a datblygu'r digwyddiad

18.  y prif fathau o ddigwyddiadau a gynhelir yn y sector a'r cysyniadau maent wedi'u seilio arnynt

19.  y mathau nodweddiadol o gyfranogwyr a chyfranwyr ar gyfer digwyddiad yn y sector

20.  y gofynion cyfreithiol a rheoliadol sy'n effeithio ar ddigwyddiadau yn y sector a'u prif oblygiadau o ran datblygu 'cysyniadau digwyddiad'

21.  y materion a'r cyfleoedd sy'n ymwneud â chynaliadwyedd

22.  sut mae'ch 'cysyniad digwyddiad' yn adlewyrchu delwedd a strategaeth y sefydliad/cleient

23.  hyd a lled eich cyfrifoldebau chi am ymchwilio i 'gysyniadau digwyddiad' a'u negodi

24.  sut mae'ch rôl chi'n gysylltiedig â rolau pobl eraill yn eich sefydliad

25.  prif gyfrifoldebau'r penderfynwyr yr ydych yn negodi â nhw


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

1. Rydych yn herio'r sefyllfa bresennol mewn modd adeiladol ac yn chwilio am ddewisiadau amgen gwell 2. Rydych yn creu ac yn adnabod datrysiadau dychmygus ac arloesol 3. Rydych yn cyflwyno gwybodaeth yn glir, yn gryno, yn gywir ac mewn ffyrdd  sy'n hybu dealltwriaeth 4. Rydych yn myfyrio'n rheolaidd ynghylch eich profiadau chi a rhai pobl eraill, ac yn defnyddio'r rhain i lywio gweithredoedd yn y dyfodol 5. Rydych yn cyflwyno syniadau a dadleuon yn argyhoeddiadol 6. Rydych yn dangos parch at farn a gweithredoedd pobl eraill 7. Rydych yn cyflawni sefyllfaoedd lle mae pawb ar ei ennill 8. Rydych yn adnabod materion a chyfleoedd sy'n ymwneud â chynaliadwyedd ac yn cymryd camau priodol

Sgiliau

Rhestrir isod y prif 'sgiliau' generig y mae angen eu cymhwyso yn y Safon Alwedigaethol Genedlaethol hon. Mae'r sgiliau hyn yn echblyg / ymhlyg yng nghynnwys manwl y Safon a chânt eu rhestru yma fel gwybodaeth ychwanegol. 1. Ymchwilio 2. Trefnu gwybodaeth 3. Dadansoddi 4. Gwerthuso 5. Cyfathrebu 6. Negodi 7. Adrodd 8. Craffter busnes


Geirfa

Diffinnir cynaliadwyedd fel ymagwedd barhaus a chytbwys at weithgarwch economaidd, cyfrifoldeb amgylcheddol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol.


Dolenni I NOS Eraill

Mae'r Safon hon yn gysylltiedig â Safonau:
A2    Ymchwilio i gwmpas digwyddiad a chytuno arno
A3    Rheoli risgiau yn eich sefydliad
A4    Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol
B1    Meithrin dealltwriaeth o'ch marchnad a'ch cwsmeriaid
B5    Cael nawdd/ffynonellau cyllid eraill i ddigwyddiad
C1    Cynllunio a gweithredu llwybr critigol ar gyfer digwyddiad
F13  Datblygu a chytuno ar gynllun busnes ar gyfer digwyddiad

yng nghyfres gyffredinol y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Digwyddiadau


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2017

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPLEVA1

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwr

Cod SOC


Geiriau Allweddol

datblygu; cysyniad; digwyddiad