Coginio a gorffennu seigiau dofednod cymhleth

URN: PPL3PC9
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau dofednod cymhleth, er enghraifft:

•mousse 

•timbale
•ballotine
•quenelles
•soufflé
•confit
•galantine

Mae’r safon yn ymdrin â’r gwahanol fathau o ddofednod. Wedyn mae’n mynd ymlaen i’r dulliau coginio a thechnegau gorffennu sy’n gysylltiedig â seigiau dofednod cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau dofednod cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau dofednod cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.   Dewis y math a’r maint o ddofednod mae eu hangen ar gyfer y saig
2.   Gwirio’r dofednod i sicrhau eu bod yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.   Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu’r dofednod
4.   Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r dofednod 
5.   Cyfuno’r dofednod â chynhwysion eraill
6.   Coginio’r dofednod i fodloni gofynion y saig
7.   Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.   Addurno a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
9.   Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw ddofednod sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o ddofednod a chynhwysion eraill i fodloni gofynion y saig
2.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn dofednod
3.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r dofednod neu gynhwysion eraill
4.   Beth yw’r offer a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gyflawni’r dulliau coginio gofynnol
5.   Sut i gyfuno dofednod â chynhwysion eraill i greu saig gymhleth a chytbwys
6.   Sut i gyflawni pob un o’r dulliau coginio yn ôl gofynion y saig
7.   Y tymereddau cywir ar gyfer coginio gwahanol fathau o ddofednod gan ddefnyddio’r dulliau a restrir a pham mae’r rhain yn bwysig
8.   Y dulliau gorffennu priodol ar gyfer amrywiaeth o seigiau dofednod cymhleth
9.   Pa ddulliau coginio sy’n briodol i bob math o saig dofednod gymhleth a sut i wirio bod y dofednod wedi’u coginio’n gywir
10. Sut i leihau i’r eithaf a chywiro diffygion cyffredin mewn seigiau dofednod cymhleth
11. Sut i wirio ac addasu blas, ansawdd a lliw seigiau dofednod cymhleth
12. Y tueddiadau a methodolegau cyfredol mewn perthynas â choginio a gorffennu seigiau dofednod cymhleth
13. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau dofednod cymhleth
14. Sut i storio seigiau dofednod cymhleth na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
15. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu seigiau dofednod cymhleth


Cwmpas/ystod

1.     Dofednod
1.1   hwyaden 
1.2   iâr gini
1.3   gŵydd
1.4   cyw iâr
1.5   twrci
1.6   cywen

 1.     Dulliau coginio

2.1   grilio / gradellu
2.2   ffrio’n ysgafn
2.3   rhostio
2.4   potsio
2.5   rhostio mewn pot
2.6   ffrio’n ddwfn / ffrio’n fas / tro-ffrio
2.7   pobi
2.8   stemio
2.9   en papillote
2.10 cyw hollt
2.11 cochi
2.12 confit
2.13 sous vide
2.14 cyfuno dulliau coginio

 •     Dulliau gorffennu

 • 3.1   addurno
  3.2   ychwanegu saws / sgleinio / dresin
  3.3   cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL3FC4

  Galwedigaethau Perthnasol

  Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, dofednod, cymhleth