Paratoi dofednod ar gyfer seigiau cymhleth

URN: PPL3PC8
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi dofednod ar gyfer seigiau cymhleth. Mae’n ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau paratoi a mathau o ddofednod.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi dofednod ar gyfer seigiau cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi dofednod ar gyfer seigiau cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o ddofednod mae eu hangen ar gyfer y gwaith paratoi
2. Gwirio bod y dofednod yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3. Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi’r dofednod
4. Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi’r dofednod
5. Paratoi’r dofednod i gynnal ansawdd a bodloni gofynion y saig
6. Storio unrhyw ddofednod sydd wedi'u paratoi na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Prif nodweddion gwahanol fathau o ddofednod
2.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn dofednod ffres
3.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r dofednod neu gynhwysion eraill
4.   Gwerthoedd maethol pob math o ddofednod
5.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o ddofednod i fodloni gofynion y saig
6.   Darnau addas ar gyfer pob math o ddofednod
7.   Amcangyfrif o’r cynnyrch defnyddiol wrth baratoi dofednod
8.   Sut i reoli dognau er mwyn lleihau gwastraff i’r eithaf
9.   Dulliau paratoi ar gyfer gwahanol seigiau dofednod cymhleth
10. Y tueddiadau cyfredol mewn perthynas â pharatoi seigiau dofednod cymhleth
11. Beth yw’r technegau, yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gyflawni’r dulliau paratoi gofynnol
12. Sut i storio dofednod sydd wedi’u paratoi
13. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi dofednod ar gyfer seigiau cymhleth


Cwmpas/ystod

1.     Dofednod
1.1   hwyaden 
1.2   iâr gini
1.3   gŵydd
1.4   cyw iâr
1.5   twrci
1.6   cywen

  1.     Dulliau paratoi
2.1   archwilio a pharatoi’r ceudod
2.2   tynnu esgyrn
2.3   sesno 
2.4   marinadu 
2.5   trimio 
2.6   torri
2.7   ballotine 
2.8   rhoi trwy gymysgydd
2.9   hidlo
2.10 stwffio / llenwi
2.11 clymu / rhwymo
2.12 galantine


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL3FP4

Galwedigaethau Perthnasol

Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, dofednod, cymhleth