Coginio a gorffennu seigiau cig cymhleth

URN: PPL3PC7
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau cig cymhleth, er enghraifft:

•osso bucco 

•coes oen wedi’i rhostio mewn pot
•cig eidion Wellington

​Mae’r safon yn ymdrin â’r prif ddarnau a’r darnau eilaidd o amrywiaeth o fathau o gig. Wedyn mae’n mynd ymlaen i’r dulliau coginio a thechnegau gorffennu sy’n gysylltiedig â seigiau cig cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau cig cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:


•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau cig cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.   Dewis y math a’r maint o gig mae ei angen ar gyfer y saig
2.   Gwirio’r cig i sicrhau ei fod yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.   Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu’r cig
4.   Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r cig 
5.   Cyfuno’r cig â chynhwysion eraill
6.   Coginio’r cig ar gyfer gofynion y saig
7.   Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.   Addurno a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
9.   Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw gig sydd wedi'i goginio na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o gig i fodloni gofynion y saig
2.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn cig
3.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r cig neu gynhwysion eraill
4.   Beth yw’r offer a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gyflawni’r dulliau coginio gofynnol
5.   Sut i gyfuno cig â chynhwysion eraill i greu saig gymhleth a chytbwys
6.   Sut i gyflawni pob un o’r dulliau coginio yn ôl gofynion y saig
7.   Y tymereddau cywir ar gyfer coginio pob math o gig gan ddefnyddio pob dull coginio a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
8.   Sut i wirio ac addasu blas, ansawdd a lliw’r saig cig gymhleth 
9.   Pa ddulliau coginio sy’n briodol i bob math o saig cig gymhleth a sut i wirio bod y cig wedi’i goginio’n gywir
10. Sut i leihau i’r eithaf a chywiro diffygion cyffredin mewn seigiau cig cymhleth
11. Y dulliau gorffennu priodol ar gyfer amrywiaeth o seigiau cig cymhleth
12. Y tueddiadau a methodolegau cyfredol mewn perthynas â choginio a gorffennu seigiau cig cymhleth
13. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau cig cymhleth
14. Sut i storio seigiau cig cymhleth na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
15. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu seigiau cig cymhleth


Cwmpas/ystod

1.     Cig
1.1   cig eidion 
1.2   cig oen
1.3   porc
1.4   cig llo

 1.     Dulliau coginio

2.1   grilio (uwchben ac o dan y gwres)
2.2   ffrio’n ddwfn / ffrio’n fas / tro-ffrio 
2.3   berwi
2.4   brwysio
2.5   stemio 
2.6   stiwio 
2.7   rhostio
2.8   rhostio mewn pot
2.9   sous vide 
2.10 cyfuno dulliau coginio

 •     Dulliau gorffennu

 • 3.1   addurno
  3.2   ychwanegu saws / sgleinio / dresin
  3.3   cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL3FC3

  Galwedigaethau Perthnasol

  Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, cig, cymhleth