Paratoi cig ar gyfer seigiau cymhleth

URN: PPL3PC6
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi cig ar gyfer seigiau cymhleth. Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau paratoi a mathau o gig.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi cig ar gyfer seigiau cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi cig ar gyfer seigiau cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o gig mae ei angen ar gyfer y gwaith paratoi
2. Gwirio bod y cig yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3. Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi’r cig
4. Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi’r cig
5. Paratoi’r cig i gynnal ansawdd a bodloni gofynion y saig
6. Storio unrhyw gig sydd wedi'i baratoi na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Prif nodweddion gwahanol fathau o gig
2.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn cig ffres
3.  Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r cig neu gynhwysion eraill
4.  Gwerthoedd maethol pob math o gig
5.  Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o gig i fodloni gofynion y saig
6.  Darnau addas ar gyfer pob math o gig
7.  Amcangyfrif o’r cynnyrch defnyddiol wrth baratoi cig a sut i ddefnyddio sgil-gynhyrchion
8.  Sut i reoli dognau er mwyn lleihau gwastraff i’r eithaf
9.  Dulliau paratoi ar gyfer gwahanol seigiau cig cymhleth
10. Y tueddiadau cyfredol mewn perthynas â pharatoi seigiau cig cymhleth 
11. Beth yw’r technegau, yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gyflawni’r dulliau paratoi gofynnol
12. Sut i storio cig sydd wedi’i baratoi
13. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi cig ar gyfer seigiau cymhleth


Cwmpas/ystod

1.     Cig
1.1   cig eidion 
1.2   cig oen
1.3   porc
1.4   cig llo

​2.     Dulliau paratoi

2.1   tynnu esgyrn
2.2   trimio
2.3   rholio
2.4   tyneru
2.5   cefnddryllio
2.6   clymu
2.7   lardio / gorchuddio â chig moch
2.8   dogni yn ôl pwysau
2.9   dogni ar gyfer saig
2.10 tafellu
2.11 briwo
2.12 sesno / marinadu


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL3FP3

Galwedigaethau Perthnasol

Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, cig, cymhleth