Coginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn cymhleth

URN: PPL3PC5
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn cymhleth, er enghraifft:

•cranc wedi ei drin 

•wystrys ar iâ
•cimwch Thermidor
•soufflé pysgod cregyn

​Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o bysgod cregyn gan gynnwys cramenogion a molysgiaid a’r dulliau coginio a thechnegau gorffennu sy’n gysylltiedig â seigiau pysgod cregyn cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.   Dewis y math a’r maint o bysgod cregyn mae eu hangen ar gyfer y saig
2.   Gwirio’r pysgod cregyn i sicrhau eu bod yn bodloni’r gofynion ansawdd
3.   Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu’r pysgod cregyn
4.   Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r pysgod cregyn 
5.   Cyfuno’r pysgod cregyn â chynhwysion eraill
6.   Coginio’r pysgod cregyn i fodloni gofynion y saig
7.   Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.   Addurno a thrin y saig, ychwanegu saws a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
9.   Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw bysgod cregyn sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o bysgod cregyn i fodloni gofynion y saig
2.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn pysgod cregyn
3.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r pysgod cregyn neu gynhwysion eraill
4.   Beth yw’r offer a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gyflawni’r dulliau coginio gofynnol
5.   Sut i gyfuno pysgod cregyn â chynhwysion eraill i greu saig gymhleth a chytbwys
6.   Sut i gyflawni pob un o’r dulliau coginio yn ôl gofynion y saig
7.   Y tymereddau cywir ar gyfer coginio pysgod cregyn gan ddefnyddio’r dulliau a restrir a pham mae hyn yn bwysig
8.   Sut i addasu blas, ansawdd a lliw seigiau pysgod cregyn cymhleth
9.   Pa ddulliau coginio sy’n briodol i bob math o saig pysgod cregyn gymhleth a sut i wirio bod y pysgod cregyn wedi’u coginio’n gywir
10. Sut i leihau i’r eithaf a chywiro diffygion cyffredin mewn seigiau pysgod cregyn cymhleth
11. Y dulliau gorffennu priodol ar gyfer amrywiaeth o seigiau pysgod cregyn cymhleth
12. Y tueddiadau a methodolegau cyfredol mewn perthynas â choginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn cymhleth
13. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau pysgod cregyn
14. Sut i storio seigiau pysgod cregyn cymhleth na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
15. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn cymhleth


Cwmpas/ystod

1.     Pysgod cregyn
1.1   wystrys 
1.2   corgimychiaid / berdys / shrimp
1.3   langoustines
1.4   cimychiaid
1.5   cimychiaid yr afonydd
1.6   sgampi / corgimychiaid Bae Dulyn
1.7   cregyn gleision
1.8   cregyn bylchog
1.9   crancod
1.10 sgwid
1.11 octopws

 1.    Dulliau coginio

2.1  berwi
2.2  stemio
2.3  ffrio’n ysgafn
2.4  grilio
2.5  pobi
2.6  ffrio’n ddwfn / fas
2.7  stiwio
2.8  ên papillote
2.9  cyfuno dulliau coginio

 •    Dulliau gorffennu

 • 3.1  addurno
  3.2  trin
  3.3  ychwanegu saws
  3.4  cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL3FC2

  Galwedigaethau Perthnasol

  Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, pysgod cregyn, cymhleth