Paratoi pysgod cregyn ar gyfer seigiau cymhleth

URN: PPL3PC4
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi pysgod cregyn ffres ar gyfer seigiau cymhleth. Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau paratoi ac â chramenogion a molysgiaid.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi pysgod cregyn ar gyfer seigiau cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi pysgod cregyn ar gyfer seigiau cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o bysgod cregyn mae eu hangen ar gyfer y gwaith paratoi
2. Gwirio bod y pysgod cregyn yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3. Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hagen i baratoi’r pysgod cregyn
4. Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi’r pysgod cregyn
5. Paratoi’r pysgod cregyn i gynnal ansawdd a bodloni gofynion y saig
6. Storio unrhyw bysgod cregyn sydd wedi'u paratoi na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Prif nodweddion gwahanol fathau o bysgod cregyn
2.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn pysgod cregyn ffres
3.  Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r pysgod cregyn neu gynhwysion eraill
4.  Sut i ganfod pysgod cregyn byw
5.  Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o bysgod cregyn i fodloni gofynion y saig
6.  Dulliau paratoi addas ar gyfer pob math o bysgod cregyn
7.  Amcangyfrif o’r cynnyrch defnyddiol wrth baratoi pysgod cregyn
8.   Sut i reoli dognau er mwyn lleihau gwastraff i’r eithaf
9.   Dulliau paratoi ar gyfer gwahanol seigiau pysgod cregyn cymhleth
10. Y tueddiadau cyfredol mewn perthynas â pharatoi seigiau pysgod cregyn cymhleth 
11. Beth yw’r technegau, yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gyflawni’r dulliau paratoi gofynnol
12. Sut i storio pysgod cregyn sydd wedi’u paratoi
13. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi pysgod cregyn ar gyfer seigiau cymhleth


Cwmpas/ystod

1.     Pysgod cregyn
1.1   wystrys
1.2   crancod
1.3   corgimychiaid / berdys / shrimp
1.4   langoustines
1.5   cimychiaid
1.6   cimychiaid yr afonydd
1.7   sgampi / corgimychiaid Bae Dulyn
1.8   cregyn gleision
1.9   cregyn bylchog
1.10 sgwid
1.11 octopws

  1.     Dulliau paratoi
2.1   glanhau
2.2   tynnu cregyn
2.3   golchi
2.4   marinadu
2.5   caenu
2.6   rhoi trwy gymysgydd
2.7   torri’n ddarnau


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL3FP2

Galwedigaethau Perthnasol

Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, pysgod cregyn, cymhleth