Coginio a gorffennu seigiau pysgod cymhleth

URN: PPL3PC3
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau pysgod cymhleth, er enghraifft:

•pysgod ên croûte

•brandade
•roulade eog 
•coulibiac 
•mousseline 
•bouillabaisse

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o bysgod gan gynnwys pysgod egsotig, a’r dulliau coginio a thechnegau gorffennu sy’n gysylltiedig â seigiau pysgod cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau pysgod cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:


•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau pysgod cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o bysgod mae eu hangen ar gyfer y saig 
2.  Gwirio’r pysgod i sicrhau eu bod yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu’r pysgod
4.  Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r pysgod
5.  Cyfuno’r pysgod â chynhwysion eraill
6.  Coginio’r pysgod i fodloni gofynion y saig
7.  Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.  Addurno a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
9.  Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw bysgod sydd wedi’u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o bysgod i fodloni gofynion y saig
2.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn pysgod
3.  Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r pysgod neu gynhwysion eraill 
4.  Beth yw’r offer a’r cyfarpar cywir a’r rhesymau dros eu defnyddio wrth gyflawni’r dulliau coginio gofynnol
5.  Sut i gyfuno pysgod â chynhwysion eraill i greu saig gymhleth a chytbwys
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau coginio yn ôl gofynion y saig
7.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio pysgod gan ddefnyddio pob dull coginio a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
8.  Sut i wirio ac addasu blas, ansawdd a lliw seigiau pysgod cymhleth
9.  Pa ddulliau coginio sy’n briodol i bob math o saig pysgod cymhleth a sut i wirio bod y pysgod wedi’u coginio
10. Sut i leihau i’r eithaf a chywiro diffygion cyffredin mewn seigiau pysgod cymhleth
11. Y dulliau gorffennu priodol ar gyfer amrywiaeth o seigiau pysgod cymhleth
12. Y tueddiadau a methodolegau cyfredol mewn perthynas â choginio a gorffennu seigiau pysgod cymhleth 
13. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau pysgod cymhleth 
14. Sut i storio seigiau pysgod cymhleth na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith 
15. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu seigiau pysgod cymhleth.  


Cwmpas/ystod

1.    Pysgod
1.1   pysgod gwyn - crwn 
1.2   pysgod gwyn - fflat 
1.3   pysgod olewog 
1.4   pysgod egsotig

 1.     Dulliau coginio

2.1   ffrio’n ddwfn / ffrio’n fas
2.2   grilio 
2.3   ên papillote
2.4   pobi 
2.5   stemio 
2.6   potsio
2.7   sous vide
2.8   confit
2.9   cochi
2.10 cyfuniad o ddulliau coginio

 •     Dulliau gorffennu

 • 3.1   caenu â saws 
  3.2   ychwanegu dresin 
  3.3   addurno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL3FC1

  Galwedigaethau Perthnasol

  Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, pysgod, cymhleth