Cynnal arferion cynaliadwy mewn ceginau masnachol

URN: PPL3PC26
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin ag arferion cynaliadwy mewn ceginau masnachol; sut i leihau gwastraff i’r eithaf; y goblygiadau a’r manteision i geginau masnachol yn ogystal â’r buddion amgylcheddol.

Argymhellir y safon hon ar gyfer y rheiny sy’n gweithio mewn ceginau masnachol neu sy’n ymwneud â chaffael eitemau o fwyd, cyfarpar ac adnoddau i geginau neu fusnesau.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch wedi dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

Cynnal arferion cynaliadwy mewn ceginau masnacholMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod y staff yn gweithio’n effeithiol yn ôl trefniadau gweithredu safonol
2. Asesu’ch perfformiad eich hun er mwyn canfod gwelliannau posibl wrth ddefnyddio adnoddau a lleihau gwastraff i’r eithaf
3. Asesu perfformiad aelodau’r tîm er mwyn canfod gwelliannau posibl wrth ddefnyddio adnoddau a lleihau gwastraff i’r eithaf
4. Cyflawni arolygiadau neu archwiliadau er mwyn asesu’r defnydd a’r gwastraff o adnoddau
5. Rhoi gwybod yn gywir am unrhyw gyfleoedd i wella’r defnydd o adnoddau a lleihau gwastraff i’r eithaf
6. Rhoi gwybod yn brydlon ac yn gywir am amrywiadau yn y defnydd o adnoddau ac unrhyw gamau rydych wedi’u cymryd i ymateb i hynny
7. Cymryd camau i wella arferion gweithio cynaliadwy
8. Sicrhau bod y staff yn gweithio’n effeithlon yn unol â manylebau bwydlenni er mwyn osgoi gwastraff a’i leihau i’r eithaf
9. Arwain trwy esiampl a briffio’r staff i weithio tuag at arferion gweithio mwy cynaliadwy


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Beth mae cynaliadwyedd yn ei olygu mewn perthynas â cheginau masnachol
2.   Buddion bod ag arferion cynaliadwy mewn ceginau masnachol
3.   Sut y gallai ceginau masnachol wella cynaliadwyedd
4.   Nodweddion bwyd sydd wedi’i gyrchu’n gynaliadwy
5.   Manteision ac anfanteision defnyddio bwyd sydd wedi’i gyrchu’n gynaliadwy 
6.   Ffynonellau gwastraff mewn ceginau masnachol
7.   Camau’r hierarchaeth gwastraff
8.   Sut y gellir cymhwyso’r hierarchaeth gwastraff yn ymarferol mewn cegin fasnachol
9.   Sut y gellir annog y staff i leihau gwastraff i’r eithaf
10. Buddion ariannol atal gwastraff
11. Canlyniadau rheoli gwastraff yn wael i geginau masnachol a busnesau
12. Sut i gyflawni archwiliad rheoli gwastraff mewn ceginau masnachol
13. Manteision lleihau gwastraff mewn ceginau masnachol
14. Y buddion a ddaw i geginau o leihau’r defnydd o adnoddau
15. Sut y gallai ceginau masnachol gael budd o ddefnyddio adnoddau’n effeithlon
16. Sut i annog y staff i weithio tuag at arferion mwy cynaliadwy
17. Sut y bydd dewis bwyd a ddefnyddir mewn ceginau masnachol o ffynonellau gwahanol yn effeithio ar filltiroedd bwyd
18. Effeithiau defnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth i gyrchu adnoddau i geginau masnachol
19. Y buddion a ddaw i geginau masnachol o roi mentrau trafnidiaeth gyfrifol ar waith 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

1.   Adnoddau
1.1 nwy
1.2 trydan
1.3 dŵr
1.4 olew
1.5 trafnidiaeth
1.6 bwyd
1.7 nwyddau traul
1.8 manion bethau e.e. ffoil, haenen lynu


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Improve

URN gwreiddiol

IMPSF119sv1

Galwedigaethau Perthnasol

Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Pen-cogydd, cynaliadwy, cynaliadwyedd, cyrchu, bwydlenni