Paratoi, coginio a gorffennu pwdinau oer cymhleth

URN: PPL3PC24
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio, prosesu a gorffennu pwdinau oer cymhleth, er enghraifft:

•cacen gaws

•mousses
•meringues
•sorbets

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau paratoi, prosesu, coginio a gorffennu sy’n gysylltiedig â phwdinau oer cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu pwdinau oer cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu pwdinau oer cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen ar gyfer y pwdin
2. Gwirio’r cynhwysion i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd a gofynion eraill
3. Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i baratoi, coginio / prosesu a gorffennu’r saig
4. Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio / prosesu a gorffennu’r saig
5. Paratoi a phrosesu / coginio’r cynhwysion i fodloni’r gofynion
6. Sicrhau bod gan y pwdin y lliw, ansawdd a gorffeniad cywir
7. Gorffennu a chyflwyno’r pwdin i fodloni’r gofynion
8. Sicrhau bod y pwdin ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a’i weini
9. Storio unrhyw bwdin na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Gwahanol fathau o bwdinau oer cymhleth a’u nodweddion
2.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o gynhwysion i fodloni gofynion y saig
3.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt yng nghynhwysion y saig
4.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r cynhwysion
5.   Sut i reoli dognau a lleihau gwastraff i’r eithaf
6.   Y dulliau paratoi priodol ar gyfer y gwahanol bwdinau oer cymhleth
7.   Effeithiau gwahanol dymereddau a lleithder ar y cynhwysion a ddefnyddir
8.   Beth yw’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu gofynnol
9.   Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y saig
10. Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer, cyllyll, cyfarpar a thechnegau cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu pwdinau oer cymhleth
11. Problemau cyffredin a all godi wrth baratoi pwdinau oer cymhleth a sut i’w lleihau i’r eithaf a’u hunioni
12. Pa ddulliau paratoi, coginio a gorffennu sy’n gysylltiedig â phob math o bwdin oer cymhleth
13. Beth yw’r pwyntiau ansawdd sy’n gysylltiedig â’r cynnyrch gorffenedig
14. Y mathau o broblemau a all godi wrth goginio, paratoi a gorffennu pwdinau oer cymhleth a sut i ddelio â’r rhain yn gywir
15. Tueddiadau cyfredol mewn perthynas â phwdinau oer cymhleth
16. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi a choginio pwdinau oer cymhleth


Cwmpas/ystod

1.   Pwdinau 
1.1 pwdinau set wedi’u seilio ar wyau
1.2 mousses / soufflés oer
1.3 wedi’u seilio ar meringue 
1.4 cacen gaws
1.5 wedi’u seilio ar bast
1.6 bavarois ffrwythau / crème
1.7 wedi’u seilio ar hufen iâ / sorbet

 1.   Dulliau paratoi

2.1 hufennu
2.2 awyru
2.3 cyfuno
2.4 rhidyllu / gogrwn 
2.5 troi’n purée
2.6 plygu
2.7 ychwanegu lliwiau / blasau
2.7 hidlo

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 potsio
  3.2 pobi
  3.3 berwi
  3.4 stemio

 •   Dulliau prosesu

 • 4.1 tynnu o fowld
  4.2 rhewi
  4.3 rhoi mewn oergell
  4.4 oeri

 •   Dulliau gorffennu

 • 5.1 oeri’n ysgafn
  5.2 pentyrru
  5.3 sgleinio
  5.4 llenwi
  5.5 dogni
  5.6 torri
  5.7 peipio


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  3FPC13/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, pwdinau, oer cymhleth