Paratoi, coginio a gorffennu dresins a sawsiau oer cymhleth

URN: PPL3PC22
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu dresins a sawsiau oer cymhleth, er enghraifft:

•saws tartar

•saws radish poeth
•sawsiau wedi’u hemwlsio wedi’u seilio ar wyau
•dresin wedi’i seilio ar olew
•sawsiau sy’n cael eu tewychu â ffrwythau / corbys / llysiau
•sawsiau sy’n cael eu tewychu â hufen
•sawsiau wedi’u seilio ar hufen sur / iogwrt
•coulis

Mae’r safon yn ymdrin â’r amrywiaeth o dechnegau paratoi, coginio a gorffennu sy’n gysylltiedig â dresins a sawsiau oer cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu dresins a sawsiau oer cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu dresins a sawsiau oer cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen ar gyfer y dresin / saws
2. Gwirio’r cynhwysion i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd a gofynion eraill
3. Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i baratoi, coginio a gorffennu’r dresin / saws
4. Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r dresin / saws
5. Paratoi a choginio’r dresin / saws i fodloni’r gofynion
6. Sicrhau bod gan y dresin / saws y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
7. Gorffennu a chyflwyno’r dresin / saws i fodloni’r gofynion
8. Storio unrhyw ddresin / saws sydd wedi'i goginio / baratoi na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o ddresins a sawsiau oer a’u nodweddion
2.  Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o gynhwysion i fodloni gofynion y saig
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn cynhwysion dresins / sawsiau
4.  Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r cynhwysion
5.  Beth yw’r offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio gofynnol
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y saig
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer, cyfarpar a thechnegau cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu dresins / sawsiau
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio dresins / sawsiau a pham mae’r rhain yn bwysig
9.  Sut i wybod pryd mae gan ddresins / sawsiau y lliw, blas, ansawdd a maint cywir
10. Sut i addasu blas dresins / sawsiau
11. Sut i gyflwyno dresins / sawsiau wedi’u coginio
12. Y cyfwydydd ac addurniadau priodol ar gyfer gwahanol ddresins / sawsiau
13. Pa bwyntiau ansawdd sy’n gysylltiedig â dresins/ sawsiau
14. Sut i storio dresins / sawsiau
15. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu dresins / sawsiau


Cwmpas/ystod

1.     Dresins a sawsiau
1.1   sawsiau wedi’u hemwlsio wedi’u seilio ar wyau
1.2   dresin wedi’i seilio ar olew
1.3   sawsiau sy’n cael eu tewychu â ffrwythau / corbys / llysiau
1.4   sawsiau sy’n cael eu tewychu â hufen
1.5   sawsiau wedi’u seilio ar hufen sur / iogwrt
1.6   coulis

  1.     Dulliau paratoi, coginio a gorffennu
2.1   pwyso a mesur
2.2   berwi
2.3   mudferwi
2.4   lleihau 
2.5   torri’n ddarnau
2.6   chwisgio
2.7   blansio
2.8   gogrwn / troi
2.9   rhoi trwy hylifydd / cymysgydd
2.10 emwlsio
2.11 sgimio
2.12 cyflwyno
2.13 ychwanegu cyfwyd 
2.14 addurno 


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL3FPC11

Galwedigaethau Perthnasol

Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, coginio, gorffennu, dresins, sawsiau, oer