Paratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes cymhleth

URN: PPL3PC15
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio / pobi a gorffennu cynhyrchion bara a thoes cymhleth, er enghraifft:

•mathau o fara melys

•brioche
•croissants / teisennau Denmarc
•bagelau
•bara rhyg
•peshwari naan
•focaccia / ciabatta
•surdoes

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o dechnegau paratoi, coginio a phobi sy’n gysylltiedig â chynhyrchion bara a thoes cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen ar gyfer y cynnyrch
2. Gwirio’r cynhwysion i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd a gofynion eraill
3. Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i baratoi, coginio a gorffennu’r cynhyrchion
4. Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r cynhyrchion
5. Paratoi a choginio’r cynhwysion i fodloni’r gofynion
6. Sicrhau bod gan y cynnyrch bara a thoes y lliw, ansawdd a gorffeniad cywir
7. Cyflwyno’r cynnyrch bara a thoes i fodloni’r gofynion
8. Sicrhau bod y cynnyrch bara a thoes ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a’i weini
9. Storio unrhyw gynhyrchion bara a thoes sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Gwahanol fathau o gynhyrchion bara a thoes cymhleth a’u nodweddion
2.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o gynhwysion i fodloni gofynion y cynnyrch
3.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r cynhwysion
4.   Beth yw’r offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio gofynnol
5.   Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi a choginio yn ôl gofynion y cynnyrch
6.   Y pwyntiau ansawdd sy’n gysylltiedig â chynhyrchion toes lefain parod
7.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer, cyllyll, cyfarpar a thechnegau cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion
8.   Effeithiau gwahanol dymereddau a lleithder ar y cynhwysion a ddefnyddir
9.   Y gofynion storio / cadw ac amodau delfrydol ar gyfer cynhyrchion toes wedi’u prosesu a pha ragofalon y dylid eu cymryd wrth storio cynhyrchion toes
10. Diffygion cyffredin mewn cynhyrchion bara a thoes cymhleth a sut i’w lleihau i’r eithaf a’u cywiro
11. Y dulliau prosesu sy’n briodol i bob math o gynnyrch toes lefain
12. Tueddiadau cyfredol mewn perthynas â chynhyrchion bara a thoes cymhleth
13. Y pwyntiau ansawdd sy’n gysylltiedig â chynhyrchion toes cymhleth gorffenedig
14. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes cymhleth


Cwmpas/ystod

1.   Cynhyrchion bara a thoes
1.1 toes wedi’i gyfoethogi
1.2 toes haenol
1.3 toes bara

  1.   Dulliau paratoi a choginio
2.1 pwyso / mesur
2.2 gogru
2.3 cymysgu / tylino
2.4 codi
2.5 cnocio 
2.6 siapio
2.7 haenellu
2.8 plygu
2.9 pobi
2.10 ffrio


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL3FPC4

Galwedigaethau Perthnasol

Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, coginio, gorffennu, bara, toes, cymhleth