Paratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta ffres

URN: PPL3PC14
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu seigiau pasta ffres, er enghraifft:

•ravioli / raviolo

•tortellini
•tagliatelle

​Mae’r safon yn ymdrin â phasta ffres a phasta wedi’i lenwi ac amrywiaeth o dechnegau paratoi, coginio a gorffennu sy’n gysylltiedig â phasta ffres.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta ffres. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta ffresMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.   Dewis y math a’r maint o basta a chynhwysion eraill mae eu hangen ar gyfer y saig
2.   Gwirio’r holl gynhwysion i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd a gofynion eraill
3.   Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i baratoi, coginio a gorffennu’r pasta
4.   Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r pasta
5.   Paratoi’r pasta ffres a’r cynhwysion eraill i fodloni gofynion y saig
6.   Coginio’r pasta a’r cynhwysion eraill i fodloni gofynion y saig
7.   Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.   Cyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
9.   Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw seigiau pasta sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Gwahanol fathau o seigiau pasta cymhleth a’u nodweddion
2.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o basta a chynhwysion eraill i fodloni gofynion y saig
3.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn pasta a chynhwysion eraill
4.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r pasta a chynhwysion eraill
5.   Beth yw’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio gofynnol
6.   Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi a choginio yn ôl gofynion y saig
7.   Sut i wybod pryd mae gan basta ffres yr ansoddau cywir
8.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta cymhleth
9.   Y tymereddau cywir ar gyfer coginio seigiau pasta cymhleth a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
10. Diffygion cyffredin mewn seigiau pasta cymhleth a sut i’w lleihau i’r eithaf a’u cywiro
11. Sut i orffennu a chyflwyno seigiau pasta cymhleth
12. Tueddiadau cyfredol mewn perthynas â seigiau pasta cymhleth
13. Sut i wybod pryd mae gan seigiau pasta’r lliw, blas, ansawdd, maint a gorffeniad cywir
14. Sut i addasu blas seigiau pasta cymhleth
15. Sut i gydbwyso blas, ansawdd a lliw’r saig derfynol
16. Y cyfwydydd ac addurniadau priodol ar gyfer gwahanol seigiau pasta cymhleth
17. Pa bwyntiau ansawdd sy’n gysylltiedig â seigiau pasta cymhleth
18. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau pasta
19. Sut i storio seigiau pasta wedi’u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
20. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta cymhleth


Cwmpas/ystod

1.   Pasta
1.1 pasta wedi’i lenwi
1.2 pasta heb ei lenwi

 1.   Dulliau paratoi a choginio

2.1 pwyso / mesur
2.2 hidlo
2.3 tynnu / tylino
2.4 gorffwys
2.5 rholio
2.6 dogni
2.7 berwi
2.8 pobi
2.9 cyfuno dulliau coginio

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu saws / sgleinio / dresin
  3.3 cyflwyno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL3FPC4

  Galwedigaethau Perthnasol

  Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, pasta, ffres