Paratoi, coginio a gorffennu cawliau cymhleth

URN: PPL3PC13
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu cawliau cymhleth, er enghraifft:

•consommé

•bisque
•chowder
•velouté
•cawliau oer

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau paratoi, coginio a gorffennu sy’n gysylltiedig â chawliau cymhleth.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu cawliau cymhleth. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin

•Dilyn a monitro gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ym maes lletygarwch
•Rheoli diogelwch bwyd mewn cegin broffesiynol
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf3

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu cawliau cymhlethMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.   Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen ar gyfer y cawl
2.   Gwirio’r cynhwysion i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd a gofynion eraill
3.   Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i baratoi, coginio a gorffennu’r cawl
4.   Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r cawl
5.   Cyfuno’r cynhwysion yn barod i gael eu coginio
6.   Paratoi a choginio’r cawl i fodloni’r gofynion
7.   Sicrhau bod gan y cawl y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.   Gorffennu a chyflwyno’r cawl i fodloni’r gofynion
9.   Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw gawl sydd wedi'i goginio na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Gwahanol fathau o gawliau cymhleth a’u nodweddion
2.   Sut i ddewis y math, ansawdd a maint cywir o gynhwysion i fodloni gofynion y saig
3.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn cynhwysion cawl
4.   Beth ddylech chi ei wneud os oes problemau gyda’r cynhwysion
5.   Beth yw’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu gofynnol
6.   Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y saig
7.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer, cyllyll, cyfarpar a thechnegau cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu cawliau cymhleth
8.   Y tymereddau cywir ar gyfer coginio cawliau cymhleth a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.   Diffygion cyffredin mewn cawliau cymhleth a sut i’w lleihau i’r eithaf a’u cywiro
10. Sut i wybod pryd mae gan gawliau’r lliw, blas, ansawdd, maint a gorffeniad cywir
11. Sut i addasu blas cawliau cymhleth
12. Sut i gydbwyso blas, ansawdd a lliw’r cawl
13. Y cyfwydydd ac addurniadau priodol ar gyfer gwahanol gawliau cymhleth
14. Tueddiadau cyfredol mewn perthynas â chawliau cymhleth
15. Pa bwyntiau ansawdd sy’n gysylltiedig â chawliau cymhleth
16. Y tymereddau cywir i gadw a gweini cawliau
17. Sut i storio cawliau sydd wedi’u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
18. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu cawliau cymhleth


Cwmpas/ystod

1.     Dulliau paratoi, coginio a gorffennu
1.1   pwyso / mesur
1.2   torri’n ddarnau
1.3   mudferwi
1.4   gloywi
1.5   berwi
1.6   chwisgio
1.7   gogrwn / hidlo
1.8   sgimio
1.9   oeri
1.10 liaison
1.11 cyfwydydd / addurniadau

  1.     Cawliau
2.1   consommé
2.2   bisque
2.3   chowder
2.4   velouté
2.5   cawliau hufennog cymhleth
2.6   cawliau oer 


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL3FPC2

Galwedigaethau Perthnasol

Uwch Ben-cogydd/Uwch Gogydd, Dirprwy Ben-cogydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, coginio, gorffennu, cawliau, cymhleth