Coginio ac oeri bwyd

URN: PPL2PRD5
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol,Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â phrosesu bwydydd wedi’u coginio a’u hoeri. Mae’r safon yn ymdrin â dogni, pacio a chwyth-oeri bwyd, selio a labelu bwyd wedi’i chwyth-oeri yn gywir; ac ar yr un pryd monitro a chofnodi ei dymheredd. Mae’r safon hefyd yn ymdrin â storio bwydydd wedi’u coginio a’u hoeri a’u pacio yn gywir, gweithdrefnau cylchdroi stoc a chadw cofnodion manwl gywir.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i brosesu bwyd wedi’i goginio a’i oeri. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio ac oeri bwyd

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Sicrhau bod y man paratoi’n lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2.  Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, yn briodol at y dasg, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3.  Gwirio bod y bwyd yn bodloni gofynion y saig, gofynion diogelwch bwyd a safon eich gweithle mewn perthynas â’r gofynion o ran ansawdd, maint a choginio
4.  Delio’n gywir ag unrhyw fwyd nad yw’n bodloni’r gofynion
5.  Dogni, pacio a gorchuddio’r bwyd yn gywir
6.  Chwyth-oeri’r bwyd, ei selio a’i labelu’n gywir
7.  Monitro a chofnodi tymereddau bwyd yn fanwl gywir ac yn unol â gofynion diogelwch bwyd a gofynion eich gweithle
8.  Cludo’r cynwysyddion i’r mannau storio priodol mewn modd diogel a hylan
9.  Storio eitemau wedi’u coginio a’u hoeri ar y tymheredd cywir ac yn yr amodau cywir
10. Dilyn gweithdrefnau cylchdroi stoc yn gywir a defnyddio’r stoc yn nhrefn y dyddiadau
11. Cadw cofnodion manwl gywir o’r eitemau bwyd sy’n cael eu derbyn, eu storio a’u dosbarthu
12. Trin eitemau bwyd yn gywir fel na chânt eu difrodi
13. Monitro a chofnodi tymereddau’r bwyd a’r mannau storio yn fanwl gywir
14. Diogelu mannau storio rhag mynediad anawdurdodedig
15. Rhoi gwybod am unrhyw broblemau y dewch ar eu traws yn brydlon i’r person priodol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth ddogni, pacio a chwyth-oeri bwyd
2.  Pam y mae amser a thymheredd yn bwysig wrth gynhyrchu bwyd wedi’i goginio a’i oeri
3.  Pam y mae’n rhaid selio a labelu cynwysyddion bwyd yn gywir cyn eu storio
4.  Pam y mae’n rhaid rheoli dognau wrth gynhyrchu bwydydd wedi’u coginio a’u hoeri
5.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt wrth ddogni, pacio a chwyth-oeri bwyd
6.  Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth ddogni, pacio a chwyth-oeri bwyd 
7.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth storio bwydydd wedi’u coginio a’u hoeri
8.  Pam y mae’n bwysig monitro a chofnodi tymereddau bwyd a mannau storio yn rheolaidd
9.  Pam y mae’n rhaid dilyn gweithdrefnau cylchdroi stoc
10. Pam y dylid diogelu mannau storio rhag mynediad anawdurdodedig
11. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth storio bwydydd wedi’u coginio a’u hoeri


Cwmpas/ystod

1.     Bwyd
1.1   seigiau cig 
1.2   seigiau dofednod
1.3   darnau / adar cyfan
1.4   llysiau / ffrwythau
1.5   seigiau llysiau
1.6   seigiau pysgod
1.7   sawsiau / cawliau
1.8   seigiau wyau
1.9   seigiau pasta
1.10 pwdinau

  1.    Problemau gyda
2.1  chyfarpar
2.2  bwyd
2.3  deunyddiau pacio


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL2PR5

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

coginio, oeri, bwyd