Cynhyrchu seigiau dofednod sylfaenol

URN: PPL2PRD3
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â sut yr ydych yn cynhyrchu, coginio a gorffennu seigiau dofednod sylfaenol. Mae’n ymdrin â sut y byddech yn paratoi’r saig yn ddiogel, dulliau coginio priodol a sgiliau gorffennu a chyflwyno.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i gynhyrchu seigiau dofednod sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Cynhyrchu seigiau dofednod sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod y man paratoi’n lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2. Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, yn briodol at y dasg, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3. Gwirio bod y dofednod a’r holl gynhwysion eraill yn bodloni gofynion y saig, gofynion diogelwch bwyd a gofynion eich gweithle
4. Paratoi a choginio’r dofednod a’r cynhwysion eraill i fodloni gofynion y saig
5. Sicrhau bod gan y saig dofednod orffenedig y lliw, ansawdd a blas cywir
6. Gwirio bod y saig dofednod wedi’i choginio ac yn cael ei chadw ar y tymheredd cywir
7. Cyflwyno a gorffennu’r saig dofednod i fodloni gofynion y cwsmer a’ch gweithle
8. Storio unrhyw seigiau dofednod sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau’r gweithle a rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau dofednod sylfaenol
2. Sut i wirio bod y dofednod a’r cynhwysion eraill yn bodloni gofynion eich gweithle, yn addas i’w defnyddio ac o’r ansawdd a maint cywir y mae eu hangen
3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r dofednod neu gynhwysion eraill
4. Sut i gyflawni’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu perthnasol ar gyfer pob saig
5. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau dofednod sylfaenol
6. Sut i gyflwyno seigiau dofednod sylfaenol mewn ffordd sy’n bodloni disgwyliadau uchel eich cwsmeriaid a safonau’ch gweithle
7. Y gofynion storio cywir ar gyfer cynhyrchion dofednod sylfaenol na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
8. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion dofednod sylfaenol a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod

1.   Dofednod
1.1 darnau dofednod 
1.2 adar cyfan
1.3 cynhyrchion dofednod wedi’i hoeri
1.4 cynhyrchion dofednod wedi’u rhewi

 1.   Dulliau coginio

2.1 grilio 
2.2 gradellu
2.3 rhostio
2.4 potsio
2.5 ffrio’n ddwfn / ffrio’n fas / ffrio’n ysgafn / tro-ffrio
2.6 stemio
2.7 brwysio
2.8 pobi
2.9 coginio mewn ffwrn microdon

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu cyfwyd
  3.3 cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2PR3

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  seigiau, dofednod, sylfaenol