Cynhyrchu cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr

URN: PPL2PRD15
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr, yn ogystal â storio’n gywir yr eitemau hynny na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith. Mae’n ymdrin hefyd â phobi cynhyrchion a’u ffrio’n ddwfn, fel bisgedi a sgonau. At hynny mae’n disgrifio pwysigrwydd cyflwyno cynhyrchion sydd wedi’u coginio yn unol â safonau’r sefydliad.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i gynhyrchu cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Cynhyrchu cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Nodi nifer y dognau mae eu hangen i’w gweini
2. Sicrhau bod y cynhwysion o’r math, ansawdd a maint mae eu hangen
3. Paratoi’r cynhwysion gan ddefnyddio’r dulliau paratoi sylfaenol priodol i fodloni gofynion ansawdd a gofynion y sefydliad
4. Labelu unrhyw gynhwysion sydd wedi’u paratoi’n glir ac yn gywir, a’u storio yn unol â gofynion cyfreithiol
5. Sicrhau bod cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr o’r math, ansawdd a maint mae eu hangen
6. Cyfuno’r cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr â chynhwysion eraill
7. Coginio cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr gan ddefnyddio’r dulliau coginio sylfaenol priodol i fodloni gofynion ansawdd a gofynion y sefydliad
8. Defnyddio dulliau gorffennu sylfaenol i fodloni gofynion ansawdd a gofynion y sefydliad
9. Labelu unrhyw gynhwysion sydd wedi’u paratoi yn glir ac yn gywir, a’u storio yn unol â gofynion cyfreithiol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Pam y mae’n hanfodol i ffyrnau fod ar y tymheredd cywir cyn dechrau pobi
2.  Pam y mae amser a thymheredd yn bwysig wrth baratoi, coginio a storio cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr sylfaenol
3.  Pam y dylai cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr sylfaenol wedi’u paratoi gael eu storio ar y tymheredd diogel gofynnol cyn eu coginio
4.  Y pwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn cynhwysion cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr sylfaenol
5.  Y dulliau paratoi a choginio ar gyfer cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr sylfaenol
6.  Sut i adnabod pryd mae gwahanol gynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr wedi’u coginio yn unol â gofynion y saig
7.  Sut i gyflwyno cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr
8.  Pa broblemau a all godi wrth baratoi a choginio cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr, ac i bwy y byddech yn rhoi gwybod am y broblem
9.  Sut i sicrhau bod gan y cynhyrchion yr aroglau, ansawdd a thymheredd cywir
10. Pam y mae’n bwysig dilyn cyfarwyddiadau’r saig a defnyddio’r cyfarpar cywir wrth ddogni
11. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr sylfaenol


Cwmpas/ystod

1.   Cynhwysion
1.1 crwst wedi’i baratoi ymlaen llaw
1.2 cymysgeddau cacen/sbwng
1.3 cymysgedd sgonau
1.4 cymysgedd toes
1.5 cymysgedd bisgedi
1.6 cymysgedd cynnyrch tun pobi mawr

 1.   Dulliau paratoi sylfaenol

2.1 cymysgu
2.2 tylino
2.3 iro
2.4 hufennu/curo
2.5 leinio
2.6 toddi 
2.7 sgleinio
2.8 dogni
2.9 rholio
2.10 siapio
2.11 torri

 •   Cynhyrchion blawd, toes a thun pobi mawr

 • 3.1 cynhyrchion crwst
  3.2 cacennau/sbyngau
  3.3 sgonau
  3.4 cynhyrchion toes
  3.5 bisgedi
  3.6 cynhyrchion tun pobi mawr

 •   Dulliau coginio sylfaenol

 • 4.1 pobi
  4.2 ffrio’n ddwfn

  5.Dulliau gorffennu sylfaenol

  5.1 taenellu / ysgeintio
  5.2 llenwi
  5.3 peipio
  5.4 taenu / caenu
  5.5 sgleinio
  5.6 trimio
  5.7 dogni


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2PR16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  blawd, toes, tun pobi mawr