Cynhyrchu seigiau pysgod sylfaenol

URN: PPL2PRD1
Sectorau Busnes (Suites): Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â sut yr ydych yn cynhyrchu, coginio a gorffennu seigiau pysgod sylfaenol. Mae’r safon yn cynnwys amrywiaeth o wahanol ffurfiau ar bysgod a allai fod ar gael, dulliau coginio a chyflwyno’r seigiau’n gywir.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i gynhyrchu seigiau pysgod sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Cynhyrchu seigiau pysgod sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod y man paratoi’n lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2. Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, yn briodol at y dasg, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3. Gwirio bod y pysgod a’r holl gynhwysion eraill yn bodloni gofynion y saig, gofynion diogelwch bwyd a gofynion eich gweithle
4. Paratoi a choginio’r pysgod a’r cynhwysion eraill i fodloni gofynion y saig
5. Sicrhau bod gan y saig orffenedig y lliw, ansawdd a blas cywir
6. Gwirio bod y saig pysgod wedi’i choginio ac yn cael ei chadw ar y tymheredd cywir
7. Cyflwyno a gorffennu’r saig pysgod i fodloni gofynion y cwsmer a’ch gweithle
8. Storio unrhyw seigiau pysgod sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau’r gweithle a rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau pysgod sylfaenol
2. Sut i wirio bod pysgod a chynhwysion eraill yn bodloni gofynion eich gweithle, yn addas i’w defnyddio ac o’r ansawdd a maint cywir y mae eu hangen
3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r pysgod neu gynhwysion eraill
4. Sut i gyflawni’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu perthnasol ar gyfer pob saig
5. Pam mae’n bwysig defnyddio’r dull coginio mwyaf priodol ar gyfer pob math o bysgod
6. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau pysgod sylfaenol
7. Sut i gyflwyno seigiau pysgod sylfaenol mewn ffordd sy’n bodloni disgwyliadau uchel eich cwsmeriaid a safonau’ch gweithle
8. Y gofynion storio cywir ar gyfer cynhyrchion pysgod sylfaenol na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
9. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion pysgod sylfaenol a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod

1.   Pysgod
1.1 darnau pysgod 
1.2 pysgod cyfan
1.3 cynhyrchion pysgod wedi’u prosesu a’u hoeri (e.e. cacennau pysgod, darnau pysgod â chaen
1.4 cynhyrchion pysgod wedi’u prosesu a’u rhewi (e.e. cacennau pysgod, darnau pysgod â chaen

 1.   Dulliau coginio

2.1 ffrio’n ddwfn
2.2 ffrio’n fas
2.3 grilio
2.4 potsio 
2.5 stemio
2.6 pobi
2.7 coginio mewn ffwrn microdon

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu cyfwyd
  3.3 cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2PR1

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  seigiau, pysgod, sylfaenol