Coginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn sylfaenol

URN: PPL2PC6
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn sylfaenol, er enghraifft:

•brochette corgimychiaid 

•moules marinières
•cawl cregyn ’Berffro

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o bysgod cregyn gan gynnwys corgimychiaid, cregyn gleision a chregyn bylchog ymysg eraill yn ogystal â thechnegau coginio a sut y byddech yn gorffennu saig pysgod cregyn.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio bod y pysgod cregyn yn bodloni gofynion y saig
2. Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu seigiau pysgod cregyn sylfaenol
3. Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r pysgod cregyn
4. Cyfuno’r pysgod cregyn â chynhwysion eraill
5. Coginio’r pysgod cregyn i fodloni gofynion y saig
6. Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
7. Addurno a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
8. Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
9. Storio unrhyw bysgod cregyn sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i wirio bod y pysgod cregyn yn bodloni gofynion y saig
2.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn amrywiaeth o bysgod cregyn
3.   Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r pysgod cregyn neu gynhwysion eraill
4.   Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau coginio
5.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a’r cyfarpar cywir
6.   Sut i gyflawni’r dulliau coginio yn ôl gofynion y saig
7.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r dulliau coginio a gorffennu cywir ar gyfer pob math o bysgod cregyn
8.   Y tymereddau cywir ar gyfer coginio pysgod cregyn a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.   Sut i gyflawni’r dulliau gorffennu gofynnol
10. Sut i wirio ac addasu saig pysgod cregyn er mwyn sicrhau bod ganddi’r blas, lliw, ansawdd a maint cywir
11. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau pysgod cregyn
12. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau pysgod cregyn na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
13. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu pysgod cregyn


Cwmpas/ystod

1.   Pysgod cregyn
1.1 corgimychiaid 
1.2 berdys / shrimps
1.3 cregyn gleision
1.4 cregyn ’Berffro
1.5 crancod
1.6 cregyn bylchog

 1.   Dulliau coginio

2.1 berwi
2.2 ffrio’n ddwfn / ffrio’n fas
2.3 grilio
2.4 stemio
2.5 potsio

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu saws
  3.3 cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FC2/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, pysgod cregyn, sylfaenol,