Coginio a gorffennu seigiau pysgod sylfaenol

URN: PPL2PC4
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau pysgod sylfaenol, er enghraifft:

•stêcs eog wedi’u grilio

•ysbinbysg y môr gyda ffenigl, lemwn a chaprys
•pysgod (ffres) mewn cytew
•brithyll wedi’i ffrio mewn padell
•cacennau pysgod
•pei pysgod

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o bysgod gan gynnwys pysgod crwn, fflat ac olewog a gwahanol ddulliau coginio. Wedyn mae’n mynd ymlaen i sut rydych chi’n gorffennu saig pysgod trwy ddulliau gwahanol.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau pysgod sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau pysgod sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio bod y pysgod yn bodloni gofynion y saig
2. Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu’r pysgod
3. Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r pysgod
4. Cyfuno’r pysgod â chynhwysion eraill
5. Coginio’r pysgod i fodloni gofynion y saig
6. Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
7. Addurno a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
8. Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
9. Storio unrhyw bysgod sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Sut i wirio bod y pysgod yn bodloni gofynion y saig
2.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn amrywiaeth o bysgod
3.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r pysgod neu gynhwysion eraill
4.  Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau coginio
5.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a’r cyfarpar cywir wrth goginio a gorffennu pob math o bysgod
6.  Sut i gyflawni’r dulliau coginio yn ôl gofynion y saig
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r dulliau coginio a gorffennu cywir ar gyfer pob math o bysgod
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio pysgod a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.  Sut i gyflawni’r dulliau gorffennu
10. Sut i wirio ac addasu saig pysgod er mwyn sicrhau bod ganddi’r blas, lliw, ansawdd a maint cywir
11. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau pysgod
12. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau pysgod na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
13. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu pysgod


Cwmpas/ystod

1.   Pysgod
1.1 pysgod gwyn - crwn 
1.2 pysgod gwyn – fflat
1.3 pysgod olewog

 1.   Dulliau coginio

2.1 ffrio’n ddwfn / ffrio’n fas
2.2 grilio
2.3 potsio 
2.4 pobi
2.5 stemio
2.6 stiwio

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu saws
  3.3 cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FC1/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, seigiau, pysgod, sylfaenol