Paratoi a choginio bwyd gan ddefnyddio tandoor (ffwrn clai)

URN: PPL2PC31
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi bwyd ar gyfer a defnyddio ffwrn tandoor (ffwrn clai).

Gallai’r seigiau gynnwys:

•cyw iâr tandoori

•cebabs
•pysgod tandoori
•bara naan

Mae’r safon yn ymdrin â dulliau paratoi yn ogystal â’r technegau coginio.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a choginio bwyd gan ddefnyddio tandoor (ffwrn clai). Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

​Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi a choginio bwyd gan ddefnyddio ffwrn tandoor (ffwrn clai)Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen ar gyfer y gwaith paratoi
2.  Gwirio’r cynhwysion i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i baratoi a choginio gan ddefnyddio tandoor
4.  Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi a choginio bwyd gan ddefnyddio tandoor
5.  Paratoi’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig
6.  Paratoi bwyd i’w goginio i fodloni gofynion y saig
7.  Paratoi’r tandoor i sicrhau ei fod yn coginio ar y tymheredd gofynnol
8.  Rhoi’r bwyd yn y ffwrn tandoor yn y lle priodol 
9.  Coginio’r bwyd i fodloni gofynion y saig
10. Addurno a chyflwyno’r bwyd yn ôl gofynion y saig
11. Storio unrhyw eitemau bwyd na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o fwyd y gellir eu coginio mewn tandoor
2.  Sut i sicrhau bod y cynhwysion yn bodloni gofynion y saig
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn cynhwysion seigiau tandoor
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r ffwrn neu’r cynhwysion
5.  Yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i baratoi a choginio gan ddefnyddio tandoor
6.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau tandoor
7.  Sut i baratoi’r tandoor ar gyfer coginio
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio mewn tandoor
9.  Sut i leihau i’r eithaf a chywiro diffygion cyffredin wrth goginio mewn tandoor
10. Sut i gyflawni’r dulliau gorffennu
11. Sut i wirio ac addasu saig tandoor er mwyn sicrhau bod ganddi’r lliw, blas, ansawdd a maint cywir
12. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau tandoor
13. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau tandoor na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
14. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau tandoor


Cwmpas/ystod

1.   Bwyd i’w goginio
1.1 darnau cyfan o gig a physgod
1.2 cebabs
1.3 bara

 1.   Dulliau paratoi

2.1 marinadu a chaenu
2.2 ffurfio ar sgiwerau
2.3 siapio

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 cyflwyno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FPC18/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, tandoor