Paratoi pysgod ar gyfer seigiau sylfaenol

URN: PPL2PC3
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi pysgod ffres ar gyfer seigiau sylfaenol.

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau paratoi a gwahanol fathau o bysgod gan gynnwys pysgod crwn, fflat ac olewog.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi pysgod ar gyfer seigiau sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi pysgod ar gyfer seigiau sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o bysgod mae eu hangen ar gyfer y gwaith paratoi
2. Gwirio bod y pysgod yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3. Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi’r pysgod
4. Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi’r pysgod
5. Paratoi’r pysgod i fodloni gofynion y saig
6. Storio unrhyw bysgod sydd wedi'u paratoi na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o bysgod a ddefnyddir yn aml a sut i’w hadnabod
2.  Sut i wirio bod y pysgod yn bodloni’r gofynion
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn pysgod ffres
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r pysgod neu gynhwysion eraill
5.  Yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi
6.  Sut i gyflawni’r dulliau paratoi’n gywir
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir wrth baratoi’r pysgod
8.  Y rhesymau dros gaenu a marinadu pysgod
9.  Ansawdd gwahanol fathau o bysgod a beth mae hyn yn ei olygu o ran trin y pysgod wrth eu paratoi
10. Y ffordd gywir i storio pysgod sydd wedi’u paratoi
11. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi pysgod


Cwmpas/ystod

1.   Pysgod
1.1 pysgod gwyn - crwn 
1.2 pysgod gwyn – fflat
1.3 pysgod olewog

  1.   Dulliau paratoi
2.1 ffiledu
•tynnu esgyrn pin
•tynnu esgyrn asennau
•tynnu’r asgwrn cefn
2.2 torri
•darne
•goujon
•suprême 
•tronçon
•délice
•paupiette
2.3 trimio
2.4 tynnu croen
2.5 caenu
2.6 marinaduCwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL2FP1

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, pysgod, seigiau, sylfaenol