Paratoi, coginio a gorffennu pwdinau oer a phoeth sylfaenol

URN: PPL2PC27
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu pwdinau poeth ac oer sylfaenol, gan gynnwys:

•hufen iâ

•mousse siocled
•pwdin taffi trioglog
•crème caramel
•pastai afalau
•cacen gaws lemwn
•treiffl

Mae’r safon yn ymdrin â’r dulliau paratoi a’r dulliau coginio sy’n gysylltiedig â phwdinau ac wedyn yn symud ymlaen i sut i orffennu pwdin poeth neu oer.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu pwdinau oer a phoeth sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu pwdinau poeth ac oer sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen ar gyfer y gwaith paratoi
2.  Gwirio bod y cynhwysion yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu’r pwdin
4.  Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r pwdin
5.  Paratoi’r cynhwysion i fodloni gofynion y pwdin
6.  Coginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y pwdin
7.  Sicrhau bod gan y pwdin y blas, lliw, ansawdd, maint a gorffeniad cywir
8.  Gorffennu a chyflwyno’r pwdin i fodloni’r gofynion
9.  Sicrhau bod y pwdin ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a’i weini
10. Storio unrhyw bwdinau sydd wedi’u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o bwdinau oer a phoeth a’u nodweddion
2.  Sut i sicrhau bod y cynhwysion yn bodloni gofynion y cynnyrch
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn pwdinau oer a phoeth
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r cynhwysion
5.  Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio gofynnol
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y cynnyrch
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu pwdinau
8.  Yr amserau a’r tymereddau cywir ar gyfer coginio pwdinau a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.  Sut i wirio ac addasu pwdin er mwyn sicrhau bod ganddo’r blas, lliw, ansawdd, maint a gorffeniad cywir
10. Y tymereddau ac amodau cywir i gadw a gweini pwdinau
11. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio pwdinau na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
12. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu pwdinau


Cwmpas/ystod

​1.   Pwdin
1.1 hufen iâ
1.2 mousse
1.3 seiliedig ar wyau
1.4 seiliedig ar gytew
1.5 seiliedig ar sbwng
1.6 seiliedig ar ffrwythau
1.7 seiliedig ar grwst
1.8 pwdinau ceulo

 1.   Dulliau paratoi

2.1 tafellu
2.2 hufennu
2.3 plygu
2.4 mowldio
2.5 cymysgu
2.6 awyru
2.7 ychwanegu blasau / lliwiau
2.8 troi’n purée
2.9 cyfuno
2.10 dogni
2.11 oeri

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 berwi / potsio
  3.2 stiwio
  3.3 pobi
  3.4 cyfuno dulliau coginio
  3.5 stemio
  3.6 ffrio

 •   Dulliau gorffennu

 • 4.1 llenwi
  4.2 sgleinio
  4.3 peipio
  4.4 addurno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FPC14/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, pwdinau, oer, poeth, sylfaenol