Paratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes sylfaenol

URN: PPL2PC23
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes sylfaenol, er enghraifft:

•cynhyrchion toes wedi’u cyfoethogi e.e. byns Chelsea, toesenni

•bara, rholiau bara
•bara naan
•bara pitta
•pizzas
•toes bara soda

​Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau paratoi a choginio sy’n gysylltiedig â chynhyrchion bara a thoes sylfaenol. Mae’r safon hefyd yn ymdrin â dulliau gorffennu ar gyfer cynhyrchion bara a thoes.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:​

•Paratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes sylfaenolMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen ar gyfer y gwaith paratoi
2.  Gwirio bod y cynhwysion yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu’r cynnyrch bara a thoes
4.  Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r cynnyrch bara a thoes
5.  Paratoi’r cynhwysion i fodloni gofynion y cynnyrch bara a thoes
6.  Coginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y cynnyrch bara a thoes
7.  Sicrhau bod gan y cynnyrch bara a thoes y blas, lliw, ansawdd, maint a gorffeniad cywir
8.  Gorffennu a chyflwyno’r cynnyrch bara a thoes i fodloni’r gofynion
9.  Sicrhau bod y cynnyrch bara a thoes ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a’i weini
10. Storio unrhyw gynhyrchion bara a thoes sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o gynhyrchion bara a thoes a’u nodweddion
2.  Sut i sicrhau bod y cynhwysion yn bodloni gofynion y cynnyrch
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn cynhyrchion bara a thoes
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r cynhyrchion bara a thoes neu gynhwysion eraill
5.  Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio gofynnol
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y cynnyrch
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio cynhyrchion bara a thoes a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.  Sut i wirio ac addasu cynnyrch bara a thoes er mwyn sicrhau bod ganddo’r blas, lliw, ansawdd, maint a gorffeniad cywir
10. Y tymereddau ac amodau cywir i gadw a gweini cynhyrchion bara a thoes
11. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio cynhyrchion bara a thoes na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
12. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu cynhyrchion bara a thoes


Cwmpas/ystod

1.   Cynhyrchion bara a thoes
1.1 toes wedi’i gyfoethogi
1.2 toes bara soda
1.3 toes bara
1.4 toes naan / toes pitta
1.5 toes pizza

 1.   Dulliau paratoi

2.1 pwyso / mesur
2.2 gogru
2.3 cymysgu / tylino
2.4 codi
2.5 cnocio 
2.6 siapio

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 pobi
  3.2 ffrio

 • Dulliau gorffennu

 • 4.1 sgleinio
  4.2 eisio
  4.3 llenwi
  4.4 addurno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FPC9/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, bara, toes, sylfaenol