Paratoi, coginio a gorffennu seigiau wy sylfaenol

URN: PPL2PC22
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu seigiau wy sylfaenol, er enghraifft:

•wyau wedi’u sgramblo

•wyau Benedict
•omledau
•wyau mewn cig selsig
•wyau wedi’u pobi
•cwstard wy
•meringue
•hufen iâ

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau paratoi a choginio sy’n gysylltiedig â seigiau wy sylfaenol.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu seigiau wy sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu seigiau wy sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o wyau a chynhwysion eraill mae eu hangen ar gyfer y gwaith paratoi
2.  Gwirio bod yr wyau a’r cynhwysion eraill yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu’r saig wy
4.  Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r saig wy
5.  Paratoi’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig wy
6.  Coginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig wy
7.  Sicrhau bod gan y saig wy y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.  Addurno a chyflwyno’r saig wy i fodloni’r gofynion
9.  Sicrhau bod y saig wy ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw seigiau wy sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o seigiau wy a’u nodweddion
2.  Sut i sicrhau bod yr wyau a’r cynhwysion eraill yn bodloni gofynion y saig
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn wyau
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r wyau neu gynhwysion eraill
5.  Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio gofynnol
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y saig
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau wy
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio wyau a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.  Sut i wirio ac addasu saig wy er mwyn sicrhau bod ganddi’r blas, lliw, ansawdd a maint cywir
10. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau wy
11. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau wy na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
12. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau wy


Cwmpas/ystod

1.   Paratoi
1.1 chwisgio
1.2 cymysgu
1.3 plygu

 1.   Dulliau coginio

2.1 ffrio
2.2 gradellu
2.3 potsio
2.4 pobi
2.5 sgramblo
2.6 bain marie
2.7 oeri / rhewi

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu saws
  3.3 cyflwyno
   


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FPC8/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, wy, sylfaenol