Paratoi, coginio a gorffennu seigiau protein llysiau sylfaenol

URN: PPL2PC21
Sectorau Busnes (Suites): Adsefydlu Troseddwyr
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu seigiau protein llysiau sylfaenol, er enghraifft:

•tsili

•seigiau melys a sawrus
•spaghetti bolognaise
•pastai’r bwthyn

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o brotein llysiau a’r gwahanol ddulliau paratoi a choginio sy’n gysylltiedig â’r cynhwysyn hwn.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu seigiau protein llysiau sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu seigiau protein llysiau sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o brotein llysiau a chynhwysion eraill mae eu hangen ar gyfer y gwaith paratoi
2.  Gwirio bod y cynhwysion yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu’r protein llysiau
4.  Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r saig protein llysiau
5.  Paratoi’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig protein llysiau
6.  Coginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig protein llysiau
7. Sicrhau bod gan y saig protein llysiau y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.  Gorffennu a chyflwyno’r saig protein llysiau i fodloni’r gofynion
9.  Sicrhau bod y saig protein llysiau ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw seigiau protein llysiau sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Manteision defnyddio protein llysiau i rai cwsmeriaid
2.  Sut i wirio bod y protein llysiau a’r cynhwysion eraill yn bodloni gofynion y saig
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn protein llysiau
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r protein llysiau neu gynhwysion eraill
5.  Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi gofynnol
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y saig
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau protein llysiau
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer seigiau protein llysiau a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.  Sut i wirio ac addasu saig protein llysiau er mwyn sicrhau bod ganddi’r blas, lliw, ansawdd, maint a gorffeniad cywir
10. Y tymereddau ac amodau cywir i gadw a gweini seigiau protein llysiau
11. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau protein llysiau na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
12. Opsiynau bwyta’n iach wrth wneud seigiau protein llysiau


Cwmpas/ystod

1.     Protein llysiau
1.1   soia
1.2   Quorn
1.3   seitan
1.4   toffw caled
1.5   toffw meddal

 1.     Dulliau paratoi

2.1   mwydo
2.2   golchi

 •     Dulliau coginio

 • 3.1   berwi
  3.2   brwysio
  3.3   stemio
  3.4   ffrio’n ddwfn
  3.5   stiwio
  3.6   hidlo
  3.7   rhostio
  3.8   pobi
  3.9   ffrio
  3.10 ffrio’n ysgafn

 •     Dulliau gorffennu

 • 4.1   addurno
  4.2   ychwanegu saws
  4.3   cyflwyno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2FPC7

  Galwedigaethau Perthnasol

  Addysg a hyfforddiant

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, protein, llysiau, sylfaenol