Coginio a gorffennu seigiau llysiau sylfaenol

URN: PPL2PC2
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau llysiau sylfaenol. Dyma rai enghreifftiau posibl:

•tatws dauphinoise

•blodfresych mewn saws caws
•crempogau llysiau
•puprynnau wedi’u stwffio

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o lysiau gan gynnwys gwreiddiau, bylbiau, hadau a ffrwythau llysiau ymysg eraill, a gwahanol ddulliau coginio. Wedyn mae’n ymdrin â dulliau gorffennu.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau llysiau sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r gwybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau llysiau sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.Gwirio bod y llysiau’n bodloni gofynion y saig
2.Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu’r seigiau llysiau
3.Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r llysiau
4.Cyfuno’r llysiau â chynhwysion eraill
5.Coginio’r llysiau i fodloni gofynion y saig
6.Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
7.Addurno a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
8.Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
9.Storio unrhyw lysiau sydd wedi'u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i wirio bod y llysiau’n bodloni gofynion y saig
2.   Llysiau cyffredin sydd ar gael ym mhob tymor
3.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn amrywiaeth o lysiau
4.   Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r llysiau neu gynhwysion eraill
5.   Yr offer a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i gyflawni pob dull coginio
6.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a’r cyfarpar cywir
7.   Sut i gyflawni pob dull coginio yn ôl gofynion y saig
8.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r dulliau coginio a gorffennu cywir ar gyfer pob math o lysiau, gan gynnwys y gwahaniaeth rhwng coginio llysiau gwyrdd a gwreiddlysiau
9.   Sut i gadw gwerth maethol llysiau wrth eu coginio
10. Y prif resymau dros blansio llysiau
11.Pa lysiau sy’n addas i gael eu stemio dan bwysau uchel ac isel a pham
12. Beth yw’r tymereddau cywir ar gyfer pob dull coginio sy’n briodol i bob math o lysiau a pham mae hyn yn bwysig
13. Sut i gyflawni dulliau gorffennu ar gyfer seigiau llysiau
14. Sut i wirio ac addasu saig llysiau er mwyn sicrhau bod ganddi’r blas, lliw, ansawdd a maint cywir
15. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau llysiau
16. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau llysiau na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
17. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu seigiau llysiau


Cwmpas/ystod

​1.    Llysiau
1.1  gwreiddiau 
1.2  cloron (tubers)
1.3  bylbiau 
1.4  pennau blodau 
1.5  ffyngau 
1.6  hadau a chodennau
1.7  dail
1.8  coesynnau
1.9  ffrwythau llysiau

 1.    Dulliau coginio

2.1  piclo
2.2  blansio
2.3  berwi 
2.4  rhostio
2.5  pobi
2.6  grilio
2.7   brwysio
2.8   ffrio’n ddwfn / ffrio’n fas / tro-ffrio
2.9   stemio
2.10 stiwio
2.11 adfywio
2.12 cyfuno dulliau coginio

 •   Dulliau gorffennu

 • 3.1 addurno
  3.2 ychwanegu saws
  3.3 cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2FP7

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, llysiau, sylfaenol