Paratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta sylfaenol

URN: PPL2PC19
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu seigiau pasta sylfaenol, er enghraifft:

•lasagne (al forno, agored)

•macaroni a chaws
•cannelloni
•spaghetti bolognaise
•ravioli

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o basta, rhai sych a rhai ffres, a’r technegau paratoi a choginio cysylltiedig.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o basta a chynhwysion eraill mae eu hangen
2.  Gwirio bod y pasta a’r cynhwysion eraill yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu’r saig pasta
4.  Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r saig pasta
5.  Paratoi’r cynhwysion i fodloni gofynion y pasta
6.  Coginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y saig pasta
7.  Sicrhau bod gan y saig pasta y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.  Addurno a chyflwyno’r saig pasta i fodloni’r gofynion
9.  Sicrhau bod y saig pasta ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
10. Storio unrhyw basta sydd wedi'i goginio na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o seigiau pasta a’u nodweddion
2.  Sut i wirio bod y pasta a’r cynhwysion eraill yn bodloni gofynion y saig
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn amrywiaeth o basta
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r pasta neu gynhwysion eraill
5.  Yr offer a’r cyfarpar cywir ar gyfer y dulliau paratoi a choginio gofynnol
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio pasta a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.  Sut i wirio ac addasu saig pasta er mwyn sicrhau bod ganddi’r blas, lliw, ansawdd a maint cywir
10. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau pasta
11. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau pasta na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
12. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu seigiau pasta


Cwmpas/ystod

1.   Pasta
1.1 pasta wedi’i stwffio
1.2 siapiau pasta
1.3 lasagne
1.4 pasta sych
1.5 pasta ffres

 1.   Dulliau paratoi

2.1 blansio
2.2 hidlo
2.3 cymysgu

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 berwi
  3.2 pobi
  3.3 cyfuniad o ddulliau coginio

 •   Dulliau gorffennu

 • 4.1 addurno
  4.2 ychwanegu saws
  4.3 cyflwyno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FPC5/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, pasta, sylfaenol