Paratoi, coginio a gorffennu cawliau sylfaenol

URN: PPL2PC17
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu cawliau sylfaenol, er enghraifft:

•cawl coesgyn ham a phys â mintys

•cawl madarch hufennog gydag olew clorod gwyn
•velouté blodfresych
•sgot-brywes (Scotch broth)

Mae’r safon yn ymdrin â’r amrywiaeth o ddulliau paratoi, nifer o ddulliau coginio ac wedyn sut i orffennu amrywiaeth o gawliau sylfaenol.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu cawliau sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi, coginio a gorffennu cawliau sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y math a’r maint o gynhwysion mae eu hangen i baratoi’r cawl
2.  Gwirio bod y cynhwysion yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3.  Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi, coginio a gorffennu’r cawl
4.  Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi, coginio a gorffennu’r cawl
5.  Paratoi’r cynhwysion i fodloni gofynion y cawl
6.  Coginio’r cynhwysion i fodloni gofynion y cawl
7.  Sicrhau bod gan y cawl y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
8.  Addurno a chyflwyno’r cawl i fodloni’r gofynion
9.  Sicrhau bod y cawl ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a’i weini
10. Storio unrhyw gawl sydd wedi'i goginio na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o gawliau sylfaenol a’u nodweddion
2.  Sut i wirio bod y cynhwysion yn bodloni’r gofynion
3.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn cynhwysion cawl
4.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r cynhwysion
5.  Yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu gofynnol
6.  Sut i gyflawni pob un o’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu yn ôl gofynion y saig
7.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir wrth baratoi, coginio a gorffennu cawliau
8.  Y tymereddau cywir ar gyfer coginio cawliau a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.  Sut i wirio ac addasu cawl er mwyn sicrhau bod ganddo’r blas, lliw, ansawdd a maint cywir
10. Y tymereddau cywir i gadw a gweini cawliau
11. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio cawliau na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
12. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu cawliau


Cwmpas/ystod

1.   Cawliau
1.1 purée
1.2 cawl / potes
1.3 wedi’u gorffen â hufen
1.4 velouté

 1.   Dulliau paratoi

2.1 pwyso / mesur
2.2 torri’n ddarnau

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 chwysu llysiau sy’n gynhwysion
  3.2 mudferwi
  3.3 berwi
  3.4 gwneud roux
  3.5 gogrwn / hidlo
  3.6 rhoi trwy gymysgydd / hylifo 
  3.7 sgimio

 •   Dulliau gorffennu

 • 4.1 ychwanegu hufen
  4.2 addurno


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FPC2/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, gorffennu, cawliau sylfaenol