Coginio a gorffennu seigiau offal sylfaenol

URN: PPL2PC14
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â choginio a gorffennu seigiau ofal sylfaenol, er enghraifft:

•lwlod wedi’u ffrio’n ysgafn

•iau / afu wedi’i frwysio
•pastai stêc a lwlod
•pate

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o fathau o ofal gan gynnwys iau / afu a lwlod, ynghyd â nifer o ddulliau coginio. Wedyn mae’r safon yn mynd ymlaen i sut rydych chi’n gorffennu saig ofal sylfaenol.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i goginio a gorffennu seigiau ofal sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Coginio a gorffennu seigiau offal sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio bod yr offal yn bodloni gofynion y saig
2. Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i goginio a gorffennu’r offal
3. Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth goginio a gorffennu’r offal 
4. Cyfuno’r offal â chynhwysion eraill
5. Coginio’r offal i fodloni gofynion y saig
6. Sicrhau bod gan y saig y blas, lliw, ansawdd a maint cywir
7. Addurno a chyflwyno’r saig i fodloni’r gofynion
8. Sicrhau bod y saig ar y tymheredd cywir i gael ei chadw a’i gweini
9. Storio unrhyw offal sydd wedi'i goginio na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i wirio bod yr offal yn bodloni gofynion y saig
2.   Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn amrywiaeth o offal 
3.   Beth ddylech ei wneud os oes problemau gyda’r offal neu gynhwysion eraill
4.   Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau coginio gofynnol
5.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a’r cyfarpar cywir
6.   Sut i gyflawni’r dulliau coginio yn ôl gofynion y saig
7.   Pam mae’n bwysig defnyddio’r dulliau coginio a gorffennu cywir ar gyfer pob math o offal 
8.   Y tymereddau cywir ar gyfer coginio offal a pham mae’r tymereddau hyn yn bwysig
9.   Sut i gyflawni’r dulliau gorffennu
10. Sut i wirio ac addasu saig offal er mwyn sicrhau bod ganddi’r blas, lliw, ansawdd a maint cywir
11. Y tymereddau cywir i gadw a gweini seigiau offal 
12. Y tymereddau a’r gweithdrefnau cywir i storio seigiau offal na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith
13. Opsiynau bwyta’n iach wrth goginio a gorffennu offal


Cwmpas/ystod

1.    Offal
1.1  iau / afu 
1.2  lwlod
1.3  arall

 1.    Dulliau coginio

2.1  grilio 
2.2  gradellu
2.3  ffrio’n fas
2.4  berwi
2.5  brwysio
2.6  potsio
2.7  cyfuno dulliau coginio
2.8  pobi
2.9  stemio
2.10 ‘bain marie’
2.11 ffrio’n ysgafn

 •    Dulliau gorffennu

 • 3.1  addurno
  3.2  ychwanegu saws
  3.3 cyflwyno 


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2FC6/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  coginio, gorffennu, offal, sylfaenol