Paratoi helgig ar gyfer seigiau sylfaenol

URN: PPL2PC11
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi helgig ar gyfer seigiau sylfaenol.

Mae’r safon yn ymdrin ag amrywiaeth o ddulliau paratoi sy’n gysylltiedig â’r mathau o helgig, o anifeiliaid ac o adar.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi helgig ar gyfer seigiau sylfaenol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:


•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo
•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi helgig ar gyfer seigiau sylfaenol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dewis y math a’r maint o helgig mae ei angen ar gyfer y gwaith paratoi
2. Gwirio bod yr helgig yn bodloni’r gofynion ansawdd a gofynion eraill
3. Dewis yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir mae eu hangen i baratoi’r helgig
4. Defnyddio’r offer, y cyllyll a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi’r helgig
5. Paratoi’r helgig i fodloni gofynion y saig
6. Storio unrhyw helgig sydd wedi'i baratoi na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Gwahanol fathau o helgig wedi’i flingo ac wedi’i bluo a ddefnyddir yn aml a sut i’w hadnabod
2.  Darnau cyffredin o helgig
3.  Sut i wirio bod yr helgig yn bodloni’r gofynion
4.  Pa bwyntiau ansawdd i chwilio amdanynt mewn helgig ffres
5.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r helgig neu gynhwysion eraill
6.  Yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi gofynnol
7.  Sut i gyflawni’r dulliau paratoi’n gywir
8.  Pam mae’n bwysig defnyddio’r technegau, yr offer, y cyllyll a’r cyfarpar cywir wrth baratoi’r helgig
9.  Y ffordd gywir i storio helgig sydd wedi’i baratoi
10. Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi helgig


Cwmpas/ystod

1.   Helgig
1.1 o anifeiliaid
1.2 o adar

  1.   Dulliau paratoi
2.1 archwilio a pharatoi’r ceudod
2.2 chwilio am beledi a’u tynnu
2.3 sesno / marinadu
2.4 trimio
2.5 torri (dogni / deisio / trimio) 
2.6 stwffio / llenwi
2.7 clymu 

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL2FP5

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, helgig, seigiau, sylfaenol