Gwneud gwaith cyfnodol i wasanaethu ystafelloedd a glanhau’n drylwyr

URN: PPL2HK7
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â gwneud gwaith cyfnodol i wasanaethu ystafelloedd a glanhau’n drylwyr. Enghreifftiau o hyn, o bosibl, yw troi matresi, newid llenni neu dynnu llwch ar uchder. Mae i gynorthwywyr cadw tŷ a staff glanhau. Mae’r rhain yn dasgau pwysig ac os nad ydyn nhw’n cael eu gwneud gallai cwsmeriaid sylwi arnyn nhw a gallan nhw wneud sylwadau amdanyn nhw’n fuan iawn, yn arbennig ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Gwneud gwaith cyfnodol i wasanaethu ystafelloedd a glanhau’n drylwyr


 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Gwirio’r amserlenni ar gyfer y gwaith arfaethedig i wasanaethu ystafelloedd a gweithio allan faint o amser sydd gennych ar gyfer pob tasg a phob ystafell
2.  Gwirio bod gennych y wybodaeth angenrheidiol am yr amserlen a’r gofynion o ran gwaith cyfnodol i wasanaethu ystafelloedd
3.  Gofyn am gymorth gyda thasgau mae angen mwy nag un person i’w cyflawni
4.  Cael y stoc angenrheidiol i amnewid eitemau yn yr ystafell
5.  Gwneud y gwaith cyfnodol gofynnol i wasanaethu’r ystafell
6.  Gadael yr ystafell yn y cyflwr gofynnol
7.  Dilyn y gweithdrefnau cywir ar gyfer yr eitemau rydych wedi’u hamnewid
8.  Canfod a rhoi gwybod am unrhyw beth sydd angen gwaith cynnal a chadw arbenigol
9.  Gwirio’r ystafell yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad
10. Gwirio’r amserlenni ar gyfer y gwaith arfaethedig i lanhau’n drylwyr a gweithio allan faint o amser sydd gennych ar gyfer pob tasg a phob ystafell
11. Cael y wybodaeth angenrheidiol am yr amserlen a’r gofynion o ran gwaith cyfnodol i lanhau’n drylwyr
12. Gofyn am gymorth gyda thasgau mae angen mwy nag un person i’w cyflawni
13. Paratoi mannau ar gyfer gwaith cyfnodol i lanhau’n drylwyr
14. Dewis y cyfarpar a deunyddiau glanhau cywir i bob rhan o’r mannau hyn
15. Gwneud y gwaith cyfnodol i lanhau’n drylwyr yn ôl y gofyn
16. Gadael yr ystafell yn y cyflwr gofynnol
17. Canfod a rhoi gwybod am unrhyw eitemau sydd angen gwaith cynnal a chadw arbenigol
18. Gwirio’r ystafell yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:


1.Yr amserlen ar gyfer gwaith cyfnodol i wasanaethu ystafelloedd a glanhau’n drylwyr yn eich sefydliad a pham mae amserlenni’n bwysig
2.Pam mae’n bwysig dilyn yr amserlen hon
3.Pam mae angen archwilio’r man gwaith ar ôl gorffen
4.Safonau ansawdd eich sefydliad o ran golwg a glanweithdra ystafelloedd
5.Mannau ac eitemau y gall fod angen gwaith cynnal a chadw arbenigol arnyn nhw, a sut i roi gwybod am y rhain
6.Sut i ganfod eitemau y gall fod angen eu hamnewid a chael yr eitemau cywir
7.Y gweithdrefnau cywir ar gyfer delio ag eitemau rydych wedi’u hamnewid
8.Y paratoadau mae angen i chi eu gwneud ar gyfer gwaith cyfnodol i lanhau’n drylwyr a pham mae’r rhain yn bwysig
9.Y cyfarpar a’r deunyddiau mae eu hangen arnoch ar gyfer gwaith cyfnodol i lanhau’n drylwyr a sut i’w cael
10.Sut i ddefnyddio’r cyfarpar a’r deunyddiau yn effeithlon ac yn ddiogel
11.Gofynion iechyd a diogelwch ar gyfer tynnu llwch ar uchder 


Cwmpas/ystod

1.   Gwaith cyfnodol i wasanaethu ystafelloedd
1.1 troi matresi
1.2 newid llenni
1.3 newid dodrefn meddal eraill yn ôl y gofyn
1.4 unrhyw weithgarwch cyfnodol arall i wasanaethu ystafelloedd sydd gan y sefydliad

 1.   Paratoadau

2.1 defnyddio dillad diogelwch priodol
2.2 symud celfi er mwyn glanhau o danynt
2.3 diogelu mannau cyfagos a all gael eu difrodi

 •   Gwaith cyfnodol i lanhau’n drylwyr

 • 3.1 tynnu llwch ar uchder
  3.2 sugno llwch o dan gelfi ac ar hyd ymylon carpedi
  3.3 glanhau rheiliau cawodydd, trapiau plygiau, draeniau, gylïau a’r tu ôl i bedestalau
  3.4 glanhau cortynnau tynnu, plygiau a switshis
  3.5 glanhau byrddau sgyrtin a gwaith paent arall
  3.6 glanhau tyllau awyr ac echdynwyr
  3.7 unrhyw weithgarwch cyfnodol arall i lanhau’n drylwyr sydd gan y sefydliad

 •   Gwirio

 • 4.1 gwirio gennych chi’ch hun
  4.2 gwirio gan oruchwyliwr

   


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa

  Dillad diogelwch
  Er enghraifft, gwisg swyddogol a menig

  ​Tynnu llwch ar uchder

  Er enghraifft, lamplenni, bylbiau golau, rheiliau lluniau

  Gwaith cynnal a chadw arbenigol

  Er enghraifft, amnewid eitemau sy’n wallus

  Dodrefn meddal

  Gan gynnwys blancedi, gorchuddion gwely a chlustogau

  Llenni

  Gan gynnwys llenni net a llenni cawod

   


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 2HK7/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Howscipar, Gwasanaethydd ystafell (cadw tŷ), Morwyn ystafell

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  gwasanaethu ystafelloedd, glanhau’n drylwyr