Gweithio gan ddefnyddio gwahanol gemegolion, hylifau a chyfarpar

URN: PPL2HK2
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â dewis y cemegolion neu hylifau glanhau cywir, defnyddio’r cemegolion yn gywir a’u gwaredu’n ddiogel. Mae’r safon hon hefyd yn ymdrin â defnyddio cyfarpar. Mae i gynorthwywyr cadw tŷ a staff glanhau. Mae defnyddio cemegolion, hylifau a chyfarpar yn galw am hyfforddiant a dealltwriaeth trylwyr er mwyn sicrhau eich diogelwch chi ac, yr un mor bwysig, diogelwch eich gwesteion a’ch cwsmeriaid. Yn ystod eich cyfnod ymsefydlu yn eich gweithle mae’n bosibl eich bod wedi cael hyfforddiant Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd a fydd yn eich helpu i ddeall a chyflawni’r safon hon.

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Gweithio gan ddefnyddio gwahanol gemegolion, hylifau a chyfarpar


 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Dewis y cemegolion neu hylifau iawn i’r man y byddwch yn ei lanhau
2.  Gwisgo’r cyfarpar diogelwch personol priodol yn ôl y gofyn
3.  Paratoi a defnyddio’r cemegolyn neu hylif yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr, gan ddefnyddio’r cyfarpar cywir
4.  Storio’r cemegolion neu hylifau’n ddiogel ac yn briodol yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad
5.  Cwblhau unrhyw ddogfennau perthnasol yn unol â gweithdrefnau’r sefydliad
6.  Dewis y darn cywir o gyfarpar ar gyfer y man y byddwch yn ei lanhau
7.  Paratoi’r man i gael ei lanhau
8.  Defnyddio’r cyfarpar yn ddiogel ac yn gywir a, lle bo angen, gan ddefnyddio cemegolion priodol
9.  Gadael y man yn lân ac yn daclus a heb dameidiau
10. Storio cyfarpar yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad 
11. Dewis y cyfarpar a chemegolion cywir i’r man y byddwch yn ei lanhau
12. Gwirio bod y cyfarpar yn ddiogel i’w defnyddio
13. Dethol a defnyddio’r atodion cywir i’r cyfarpar
14. Defnyddio’r cyfarpar, atodion a chemegolion yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr
15. Storio’r cyfarpar a’r atodion yn gywir ac yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr
16. Delio ag unrhyw sefyllfaoedd annisgwyl yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Gofynion cyfreithiol sylfaenol ynghylch arferion gweithio diogel wrth ddefnyddio cemegolion glanhau
2. Yr arwyddion rhybuddio a ddefnyddir ar gynwysyddion cemegolion glanhau a beth yw eu hystyr
3. Sut i ddethol cemegolion/hylifau priodol ar gyfer yr ystod lawn o waith glanhau
4. Pam mae’n bwysig gwisgo cyfarpar diogelu personol wrth ddefnyddio cemegolion/hylifau
5. Pam mae’n beryglus cymysgu rhai mathau penodol o gemegolion/hylifau gyda’i gilydd
6. Pam mae’n bwysig dilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gemegolion/hylifau glanhau
7. Beth allai ddigwydd os nad ydych yn dilyn y gofynion cyfreithiol perthnasol ar gyfer y math hwn o waith
8. Pam mae angen dilyn trefnau arferol a dilyniannau gweithio
9. Pa baratoadau y dylid eu gwneud yn y man gweithio cyn defnyddio cemegolion
10. Y dogfennau mae angen i chi eu llenwi wrth ddefnyddio cemegolion
11. Y mathau o broblemau a sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth i chi baratoi a defnyddio cemegolion a sut i ddelio â’r rhain
12. Gofynion cyfreithiol sylfaenol ynghylch arferion gweithio diogel wrth ddefnyddio cyfarpar glanhau llaw
13. Sut i ddewis cyfarpar glanhau llaw ar gyfer y mathau o waith glanhau rydych yn ei wneud
14. Pam mae’n bwysig dilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gyfer cyfarpar llaw
15. Pam y dylid glanhau a storio’r cyfarpar yn gywir ar ôl eu defnyddio 
16. Y mathau o broblemau a sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth i chi baratoi a defnyddio cyfarpar glanhau llaw a sut i ddelio â’r rhain
17. Y ddeddfwriaeth berthnasol gyfredol ynghylch arferion gweithio diogel wrth ddefnyddio cemegolion glanhau a chyfarpar trydanol
18. Y prif beryglon wrth ddefnyddio cyfarpar trydanol a sut i osgoi’r rhain
19. Technegau trin a chodi diogel
20. Pam y dylid defnyddio technegau cario a chodi diogel
21. Pa ffactorau mae angen eu cymryd i ystyriaeth wrth ddefnyddio cyfarpar trydanol
22. Y mathau o broblemau a sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth i chi baratoi a defnyddio cyfarpar glanhau trydanol a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod

1.   Cemegolion
1.1 defnydd glanhau aml-wyneb
1.2 defnydd glanhau toiledau
1.3 defnydd glanhau gwydr
1.4 ffresnydd aer
1.5 polish
1.6 glanweithydd
1.7 cemegolion i’w defnyddio ar garpedi / lloriau
1.8 codwyr staenau a saim
1.9 arall

 1.   Cyfarpar 

2.1 systemau mopiau i’w defnyddio’n wlyb
2.2 systemau mopiau i’w defnyddio’n sych
2.3 cadachau â chod lliwiau
2.4 cadach tynnu llwch
2.5 bwced
2.6 sbwng / pad nad yw’n sgraffiniol
2.7 brwshys
2.8 rhaw lwch
2.9 pad sgraffiniol

 •   Cyfarpar

 • 3.1 sugnwyr llwch
  3.2 sychwyr sugno
  3.3 llathryddion
  3.4 sgwrwyr
  3.5 echdynwyr chwistrellu

 •   A todion

 • 4.1 atodion llawr caled / meddal
  4.2 atodion clustogwaith
  4.3 brwshys / padiau
  4.4 teclynnau corneli
  4.5 echdynwyr / tyllau chwistrell
  4.6 pibelli


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa

  Dillad diogelwch
  Er enghraifft, menig ac oferôls

  Dogfennau perthnasol

  Unrhyw gofnodion o ddefnyddio cemegolion sy’n ofynnol yn eich sefydliad

   


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2HK2/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Howscipar, Gwasanaethydd ystafell (cadw tŷ), Morwyn ystafell

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  cemegolion, cyfarpar