Cyfathrebu mewn amgylchedd busnes

URN: PPL2FOH7
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Cadw Tŷ a Swyddfa Flaen
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â chyfathrebu, mewn ysgrifen ac ar lafar, mewn amgylchedd busnes. Mae i bobl sy’n gorfod gohebu â chwsmeriaid yn rheolaidd trwy bob cyfrwng. Mae’r ffordd mae’ch sefydliad yn ei gyflwyno ei hun i’ch cwsmeriaid yn eithriadol o bwysig, boed ar lafar neu drwy sianelau ysgrifenedig. Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni: •Cyfathrebu mewn amgylchedd busnes

Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Nodi diben y cyfathrebiad a’r gynulleidfa
2.  Penderfynu pa ddull cyfathrebu i’w ddefnyddio
3.  Dod o hyd i wybodaeth sy’n cynorthwyo â diben y cyfathrebiad a’i dethol
4.  Trefnu, strwythuro a chyflwyno gwybodaeth mewn ffordd sy’n addas i anghenion y gynulleidfa a’r hyn rydych eisiau ei ddweud
5.  Cadarnhau a darllen deunydd ysgrifenedig sy’n cynnwys gwybodaeth mae ei hangen
6.  Cael y prif bwyntiau mae eu hangen o’r deunydd ysgrifenedig
7.  Defnyddio gramadeg, atalnodi a sillafu cywir
8.  Defnyddio’r cynllun cywir i’r math o destun a fwriedir
9.  Prawfddarllen neu wirio’r gwaith a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol
10. Cynhyrchu’r cyfathrebiad yn unol â therfynau amser gan gydnabod y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy’n bwysig a’r hyn sy’n frys
11. Cadw copi ffeil o bob cyfathrebiad os yw’n berthnasol
12. Cyflwyno gwybodaeth a syniadau’n glir i bobl eraill
13. Gwneud cyfraniadau i drafodaethau sy’n helpu i symud y drafodaeth ymlaen
14. Gwrando’n weithredol ar wybodaeth mae pobl eraill yn ei chyfleu ac ymateb yn briodol
15. Gofyn cwestiynau perthnasol i gael eglurhad o unrhyw beth nad ydych wedi’i ddeall
16. Crynhoi’r cyfathrebiad gyda’r person/bobl rydych yn cyfathrebu ag ef/â nhw er mwyn gwneud yn siŵr bod yr ystyr wedi cael ei deall
17. Myfyrio ar ganlyniadau’r cyfathrebiad a chanfod ffyrdd o ddatblygu’ch sgiliau cyfathrebu ymhellach


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Y rhesymau dros ganfod beth yw diben y cyfathrebiad a phwy yw’r gynulleidfa
2.  Dulliau cyfathrebu a sefyllfaoedd i’w defnyddio ynddyn nhw
3.  Ffynonellau gwybodaeth perthnasol
4.  Sut i ddefnyddio iaith sy’n briodol i’r gynulleidfa, y dull cyfathrebu a ddewiswyd a diben y cyfathrebiad
5.  Sut i drefnu, strwythuro a chyflwyno gwybodaeth i’r gynulleidfa
6.  Sut i wirio cywirdeb y wybodaeth
7.  Sut i ddefnyddio gramadeg, atalnodi a sillafu yn y modd cywir
8.  Egwyddorion Cymraeg / Saesneg clir
9.  Y rhesymau dros brawfddarllen neu wirio gwaith
10. Sut i benderfynu pryd mae gwaith yn frys neu’n bwysig
11. Gweithdrefnau’r sefydliad ar gyfer ffeilio cyfathrebiadau
12. Sut i gyflwyno gwybodaeth a syniadau’n glir
13. Ffyrdd o gyfrannu at drafodaethau sy’n helpu i’w symud ymlaen
14. Dulliau gwrando gweithredol
15. Y rhesymau dros grynhoi cyfathrebiad
16. Sut i ofyn am adborth ynghylch a yw’r cyfathrebiad wedi cyflawni ei ddiben
17. Gwerth myfyrio ar ganlyniadau’r cyfathrebiad ac o ganfod ffyrdd i ddatblygu’ch sgiliau cyfathrebu ymhellach


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Council for Administration

URN gwreiddiol

Uned BAA614

Galwedigaethau Perthnasol

Derbynnydd

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, cyfathrebu, amgylchedd, busnes