Gosod safle coffi arbenigol

URN: PPL2FBS9
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Bwyd a Diod
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â sut yr ydych yn paratoi i weini coffi arbenigol yn eich gweithle, gan gynnwys gosod y cyfarpar arbenigol, fel peiriant espresso a malwr. Mae’n cynnwys sut yr ydych yn paratoi’r stoc angenrheidiol ar gyfer y gwasanaeth, a’r gwiriadau y dylid eu cyflawni i sicrhau ansawdd da'r diodydd coffi y byddwch yn eu cynhyrchu.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i osod safle coffi arbenigol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

Cynnal diogelwch bwyd mewn lleoliad lletygarwch
Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

Gosod safle coffi arbenigol


 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod y man gwasanaeth yn lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio’n unol â safon eich gweithle
2. Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3. Stocio mannau gwasanaeth ac unedau oeri â digon o stoc, eitemau gwasanaeth a chyfwydydd, a’u storio’n briodol yn barod ar gyfer y gwasanaeth
4. Sicrhau bod y man cwsmeriaid yn edrych yn ddeniadol ac yn groesawgar i gwsmeriaid yn unol â safon eich gweithle
Gwirio echdyniad coffi espresso 
5. Gwirio bod y malwr ar y gosodiad cywir ac yn dosbarthu’r dogn cywir o goffi yn unol â safon eich gweithle
6. Gwirio bod y peiriant espresso’n dangos y tymheredd a phwysedd dŵr cywir
7. Gwirio ansawdd yr espresso sy’n cael ei gynhyrchu trwy wirio bod amser yr echdyniad, y llif, y blas, y cyfaint a’r golwg yn bodloni safon eich gweithle
8. Rhoi gwybod i’r person priodol am unrhyw broblemau gyda’r cyfarpar neu’r echdyniad

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

​1.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi safle coffi arbenigol
2.  Cydrannau’r peiriant espresso a sut maen nhw’n ffitio at ei gilydd yn gywir
3.  Y tymheredd a phwysedd dŵr cywir mae eu hangen er mwyn gosod y peiriant espresso i gynhyrchu coffi espresso o ansawdd da
4.  Y gosodiad cywir i’r malwr a’r effaith y gall hyn ei chael ar y ddiod coffi a’r peiriant espresso
5.  Yr amodau cywir i storio ffa coffi a choffi mâl
6.  Pam mae’n bwysig deall tueddiadau o ran gwerthiannau a galw wrth osod safle coffi arbenigol
7.  Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi safle coffi arbenigol
​8.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth ddefnyddio peiriant coffi espresso
9.  Y prif fathau o ffa coffi a ddefnyddir a’u nodweddion
10. Dulliau cynhyrchu coffi a’r effaith a gaiff y prosesau hyn ar flas terfynol y ddiod coffi
11. Amser a llif echdynnu cywir coffi espresso a’r nodweddion y byddech yn eu disgwyl o ran golwg, cyfaint a blas
12. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth ddefnyddio peiriant coffi espresso a sut i ddelio â’r rhain

 

 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

1.   Cyfarpar 
1.1 peiriant espresso
1.2 malwr
1.3 bocs gwastraff
1.4 tampio
1.5 unedau oeri

 1.   Stoc

2.1 ffa coffi
2.2 cydau coffi mâl (digaffein)
2.3 bagiau te
2.4 te rhydd
2.5 powdr siocled poeth/ surop
2.6 ffrwythau ffres

 •   Eitemau gwasanaeth

 • 3.1 llestri
  3.2 cyllyll, ffyrc a llwyau
  3.3 llestri gwydr
  3.4 napcynau
  3.5 cwpanau / cloriau tafladwy
  3.6 stensiliau

 •   Cyfwydydd

 • 4.1 llaeth
  4.2 siwgr
  4.3 powdr ysgeintio
  4.4 malws melys
  4.5 hufen
  4.6 surop

   


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2BS8/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi; gweini; diodydd poeth; cyfarpar arbenigol; coffi; barista