Cynnal selerau a barilanau

URN: PPL2FBS6
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Bwyd a Diod
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â sut yr ydych yn cynnal cyflwr eich seler a’ch barilanau. Mae’n cynnwys cynnal a chadw’r holl gyfarpar a sut yr ydych yn cynnal ansawdd y diodydd i’ch cwsmeriaid.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i gynnal selerau a barilanau. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd mewn lleoliad lletygarwch
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Cynnal selerau a barilanau


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Cadw wynebau’r seler heb faw, sbwriel, gollyngiadau a llwydni
2.  Gwirio bod draeniau, gylïau a swmpau yn lân ac yn llifo’n ddirwystr
3.  Cadw holl gyfarpar y seler yn lân ac mewn cyflwr gweithiol da
4.  Defnyddio’r cyfarpar glanhau, cyfarpar diogelu personol a chemegolion cywir a sicrhau y cânt eu storio’n gywir
5.  Cynnal tymheredd ac amodau amgylcheddol eich seler yn unol â safonau’ch gweithle
6.  Diogelu’r seler rhag mynediad anawdurdodedig bob amser
7.  Storio a lleoli’r barilanau llawn a’r cyflenwad nwy yn ddiogel a sicrhau eu bod yn gyfleus i’w defnyddio
8.  Dilyn gweithdrefnau diogel a chywir wrth ddatgysylltu’r barilanau neu’r cyflenwad nwy
9.  Gwirio ai’r cynnyrch cywir yw’r farilan neu gyflenwad nwy newydd, ac nad yw wedi cyrraedd y dyddiad ‘defnyddio erbyn’, cyn eu cysylltu
10. Dilyn gweithdrefnau diogel a chywir wrth gysylltu’r farilan neu gyflenwad nwy newydd
11. Storio’r barilanau neu nwy sydd wedi’u defnyddio’n ddiogel ac yn gyfleus i gael eu danfon
12. Delio â gollyngiadau yn y farilan neu’r cyflenwad nwy yn syth ac yn effeithlon, gan sicrhau eich bod yn rhoi gwybod i’r person priodol am unrhyw ddigwyddiadau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth gynnal selerau
2.  Pam mae’n bwysig cadw’r seler yn ddiogel rhag mynediad anawdurdodedig
3.  Pam mae’n bwysig rheoli tymheredd ac amgylchedd y seler a beth yw’r amodau delfrydol
4.  Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth gynnal y seler a sut i ddelio â’r rhain
5.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi barilanau a nwy i’w defnyddio
6.  Beth yw risgiau cam-drin barilanau a nwy a sut i sylwi ar arwyddion gollyngiadau
7.  Pam ac i bwy mae’n rhaid rhoi gwybod am unrhyw arwyddion o ddifrod i’r barilanau neu nwy
8.  Beth yw’r ystyriaethau diogelwch wrth ddelio â nwy cymysg a beth yw gweithdrefn eich gweithle ar gyfer delio ag argyfwng
9.  Sut i wybod a yw stoc mewn cyflwr gwael neu wedi mynd heibio’r dyddiad ‘defnyddio erbyn’ a pham mae hyn yn bwysig
10. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi barilanau a nwy i’w defnyddio a sut i ddelio â’r rhain


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

1.   Amodau amgylcheddol
1.1 tymheredd
1.2 goleuadau 
1.3 awyru
1.4 lleithder

 1.   Cyfarpar 

2.1 rheseli / silffoedd / fframiau 
2.2 unedau oeri
2.3 unedau cyflyru amgylcheddol
2.4 cyfarpar systemau glanhau

 •   Diodydd / Nwy

 • 3.1 cwrw barilan / lager
  3.2 seidr
  3.3 cwrw
  3.4 gwin
  3.5 diodydd ysgafn
  3.6 silindrau nwy
  3.7 nwy swmp


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2BS5/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  cynnal; selerau; barilanau