Darparu gwasanaeth arian

URN: PPL2FBS16
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Bwyd a Diod
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â gwasanaeth arian ar gyfer amrywiaeth o eitemau bwyd. Mae’n cynnwys y cyfarpar y bydd eu hangen arnoch i ddarparu gwasanaeth arian, y mathau o fwydydd y gellir eu gweini fel hyn, o gawliau a sawsiau i gig, dofednod, llysiau a phwdinau. Mae hefyd yn cynnwys sut yr ydych yn clirio’r bwrdd rhwng cyrsiau sydd wedi’u gorffen er mwyn cynnal amgylchedd deniadol i’ch cwsmeriaid.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i ddarparu gwasanaeth arian. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

Cynnal diogelwch bwyd mewn lleoliad lletygarwch
Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

• Darparu gwasanaeth arian


 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod eich cyfarpar gwasanaeth sydd wedi’u paratoi, yn lân a heb eu difrodi yn barod i’w defnyddio yn unol â safon gwasanaeth eich gweithle
2. Sicrhau bod y bwyd y byddwch yn ei weini o’r math, maint ac ansawdd gofynnol ac wedi’i drefnu mewn ffordd sy’n ei gwneud yn bosibl ei weini’n hawdd
3. Dogni, gweini a chyflwyno’r eitemau bwyd mewn ffordd ddeniadol, gan ddefnyddio’r cyfarpar gwasanaeth priodol
4. Trin a gwaredu eitemau bwyd a chyfarpar sydd dros ben yn briodol er mwyn cynnal golwg ac awyrgylch y man bwyta i gwsmeriaid. 
5. Cyflawni’ch gwaith gan darfu cyn lleied ag sy’n bosibl ar y cwsmeriaid, ac ar yr un pryd bod ar gael i’w cynorthwyo fel bo angen
6. Clirio cyrsiau sydd wedi’u gorffen o’r bwrdd ar yr adeg briodol yn systematig, gyda chymorth aelodau eraill o staff ac yn unol â safonau gwasanaeth eich gweithle
7. Gwirio’r llestri, cyllyll, ffyrc a llwyau a’r eitemau bwrdd eraill rhwng y cyrsiau. Dod ag eitemau newydd neu fynd ag eitemau i ffwrdd yn ôl yr angen. 
8. Cynnal golwg y bwrdd trwy glirio gwastraff a thameidiau bwyd yn unol â safonau gwasanaeth eich gweithle

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth ddarparu gwasanaeth arian
2.  Pam mae’n bwysig bod â gwybodaeth gywir am y fwydlen, argaeledd, cyfansoddiad seigiau, cynhwysion a dulliau coginio
3.  Gweithdrefnau eich gweithle ar gyfer gweini pob cwrs
4.  Pwysigrwydd rhannu’r bwyd yn ddognau cywir
5.  Pwysigrwydd cyflwyniad y bwyd
6.  Pam ac i bwy y dylid rhoi gwybod am yr holl ddigwyddiadau sy’n ymwneud â chwsmeriaid
7.  Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth ddarparu gwasanaeth arian a sut i ddelio â’r rhain
8.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth glirio cyrsiau sydd wedi’u gorffen
9.  Gweithdrefn eich gweithle ar gyfer clirio cyrsiau sydd wedi’u gorffen
10. Pam mae’n rhaid sicrhau bod mannau bwyta i gwsmeriaid a mannau gwasanaeth heb wastraff a thameidiau bwyd
11. Pam mae’n rhaid trin a gwaredu gwastraff yn gywir
12. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth glirio cyrsiau sydd wedi’u gorffen a sut i ddelio â nhw

 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

1.   Cyfarpar gwasanaeth
1.1 llestri / leininau / dysglau gweini
1.2 cyllyll, ffyrc a llwyau gweini
1.3 clytiau / llieiniau / menig gweini

 1.   Gweithrediad gwasanaeth

2.1 derbyniad
2.2 bwyty
2.3 bwffe / cownter cerfio

 •   Eitemau bwyd

 • 3.1 cawliau
  3.2 sawsiau / grefi
  3.3 eitemau solid (cig / dofednod / tatws / rholiau bara)
  3.4 eitemau sydd wedi’u torri’n fân (llysiau / reis)
  3.5 cig / dofednod wedi’u tafellu
  3.6 eitemau wedi’u torri’n lletemau (pasteiod / tartenni / gateaux)
  3.7 pwdinau sy’n cael eu gweini â llwy
  3.8 caws

 •   Cyrsiau

 • 4.1 cwrs cyntaf
  4.2 prif gwrs
  4.3 pwdin / caws

 •   Eitemau wedi’u clirio o’r bwrdd

 • 5.1 llestri
  5.2 cyllyll, ffyrc a llwyau
  5.3 llestri gwydr
  5.4 pupur a halen ac ati a chyfwydydd
  5.5 eitemau bwrdd / napcynau 

   


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2FS3/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  gwasanaeth arian