Gweini bwyd wrth y bwrdd (bwyta anffurfiol)

URN: PPL2FBS15
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Bwyd a Diod
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymdrin â darparu profiad gwasanaeth bwyd a diod rhagorol i gwsmeriaid mewn lleoliad bwyta anffurfiol. Mae’n cynnwys cyfarch cwsmeriaid a’u cynorthwyo, gan roi i gwsmeriaid wybodaeth i ychwanegu at eu hymweliad, gweini bwyd wrth y bwrdd a chynnal man bwyta croesawgar i gwsmeriaid.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i weini bwyd wrth y bwrdd (bwyta anffurfiol). Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

Cynnal diogelwch bwyd mewn lleoliad lletygarwch
Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

• Gweini bwyd wrth y bwrdd (bwyta anffurfiol)


 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Cydnabod eich cwsmeriaid wrth iddyn nhw gyrraedd, gwirio unrhyw gofnodion bwcio a helpu gyda’u gofynion yn unol â gweithrediad gwasanaeth eich gweithle
2.  Rhoi cymorth i gwsmeriaid fel bo angen
3.  Sicrhau bod y fwydlen gywir gan eich cwsmeriaid i ddewis ohoni
4.  Rhoi gwybodaeth i’ch cwsmeriaid sy’n ychwanegu at eu profiad, gan ateb cwestiynau a hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau eich cwmni
5.  Cynorthwyo’ch cwsmeriaid i wneud dewisiadau lle bo’n briodol ac achub ar gyfleoedd i sicrhau’r archeb fwyaf posibl trwy ddefnyddio technegau gwerthu
6.  Nodi archebion eich cwsmeriaid yn gywir a’u prosesu’n brydlon ac yn effeithlon
​7.  Darparu i’ch cwsmeriaid eitemau bwrdd sy’n gywir, yn lân a heb eu difrodi, ar yr adegau priodol
8.  Gweini seigiau i’ch cwsmeriaid gan ddefnyddio cyfarpar gwasanaeth sy’n lân, heb eu difrodi ac yn briodol
9.  Gweini i’ch cwsmeriaid eitemau bwyd sydd o’r ansawdd cywir, ar y tymheredd cywir ac yn unol ag arddull a safonau gwasanaeth eich gweithle
10. Cyflawni’ch gwaith gan darfu cyn lleied ag sy’n bosibl ar y cwsmeriaid, ac ar yr un pryd bod ar gael i’w cynorthwyo fel bo angen
11. Clirio eitemau bwrdd sy’n fudr, wedi’u defnyddio neu heb eu defnyddio o’r man cwsmeriaid ar yr adegau priodol, yn unol ag arddull a safon gwasanaeth eich gweithle
12. Cadw’r man cwsmeriaid yn ddeniadol ac yn groesawgar i gwsmeriaid, yn unol â safon eich gweithle
14. Ail-stocio ac ailgyflenwi eitemau bwrdd pan fo angen yn ystod y gwasanaeth
15. Cadw’r man gwasanaeth cwsmeriaid yn lân ac yn daclus, heb sbwriel a thameidiau bwyd 

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Safon eich gweithle ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid
2.  Pam y dylid gwirio bwydlenni ac eitemau hyrwyddol cyn gwasanaeth
3.  Pam y dylai’r wybodaeth a roddir i’r cwsmer am y fwydlen, argaeledd, cyfansoddiad seigiau, cynhwysion a dulliau coginio fod yn gywir
4.  Y mathau o gymorth y gall fod eu hangen ar gwsmeriaid a sut i ddelio â’r rhain
5.  Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth gyfarch cwsmeriaid a phrosesu eu harchebion, a sut i ddelio â’r rhain
6.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth weini cwsmeriaid a chynnal y man bwyta
7.  Pa gyfarpar gwasanaeth sy’n briodol ar gyfer gwahanol eitemau ar y fwydlen a dulliau gweini bwyd 
8.  Pa fathau o bupur a halen ac ati a chyfwydydd sy’n briodol i bob eitem ar y fwydlen
9.  Pam mae’n rhaid cadw stoc gyson o eitemau gwasanaeth ac eitemau bwrdd
10. Pam y dylid cyflwyno bwyd yn unol â manylion y fwydlen
11. Pam ac i bwy y dylid rhoi gwybod am yr holl ddigwyddiadau sy’n ymwneud â chwsmeriaid
12. Pam mae’n rhaid sicrhau bod mannau bwyta cwsmeriaid a mannau gwasanaeth heb sbwriel a thameidiau bwyd
13. Pam mae’n rhaid trin a gwaredu gwastraff yn gywir
14. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth weini bwyd wrth y bwrdd a sut i ddelio â’r rhain

 


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad

1.   Cwsmeriaid
1.1 â gofynion arbennig
1.2 heb ofynion arbennig

 1.   Gofynion cwsmeriaid

2.1 nifer y gosodiadau bwrdd
2.2 gofynion eistedd arbennig
2.3 gofynion dietegol

 •   Gweithrediad gwasanaeth

 • 3.1 bwrdd
  3.2 derbyniad

 •   Gwybodaeth

 • 4.1 y seigiau sydd ar gael
  4.2 cyfansoddiad, cynhwysion a dull coginio seigiau
  4.3 prisiau
  4.4 cynigion arbennig a hyrwyddiadau

 •   Eitemau bwrdd

 • 5.1 llestri
  5.2 cyllyll, ffyrc a llwyau
  5.3 llestri gwydr
  5.4 napcynau
  5.5 pupur a halen ac ati a chyfwydydd

 •   Cyfarpar gwasanaeth

 • 6.1 cyllyll, ffyrc a llwyau
  6.2 dysglau gweini
  6.3 clytiau a llieiniau gweini ffabrig / papur
  6.4 hambyrddau, trolïau

 •   Dull gweini

 • 7.1 ar blatiau 

   


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2FS2/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  gweini; bwyd; anffurfiol