Paratoi a gweini diodydd o safle coffi arbenigol

URN: PPL2FBS10
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Bwyd a Diod
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â sut yr ydych yn paratoi a gweini diodydd o safle coffi arbenigol. Mae’n cynnwys sut yr ydych yn rhyngweithio â’ch cwsmer er mwyn canfod ei anghenion, sut yr ydych yn gwneud a chyflwyno amrywiaeth o ddiodydd, fel coffi, te, siocled poeth a smwddis.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a gweini diodydd o safle coffi arbenigol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

Cynnal diogelwch bwyd mewn lleoliad lletygarwch
Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

Paratoi a gweini diodydd o safle coffi arbenigolMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1.  Cydnabod eich cwsmeriaid a’u cynorthwyo fel bo angen
2.  Sicrhau bod gan eich cwsmeriaid y wybodaeth gywir a’r rhestr gywir i ddewis ohoni
3.  Rhoi i’ch cwsmeriaid wybodaeth gywir sy’n ychwanegu at eu profiad, gan ateb cwestiynau a hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau eich cwmni
4.  Cynorthwyo’ch cwsmeriaid i wneud dewisiadau lle bo’n briodol ac achub ar gyfleoedd i sicrhau’r archeb fwyaf posibl trwy ddefnyddio technegau gwerthu
5.  Cynnig cyfwydydd sy’n briodol i’r ddiod a archebwyd
6.  Paratoi diodydd gan ddefnyddio’r mesurau, technegau a chyfarpar a argymhellir, yn brydlon ac yn unol â safon eich gweithle
7.  Cadw’r man a chyfarpar paratoi/gwasanaeth yn lân ac yn daclus, a heb sbwriel a thameidiau  

 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi a gweini diodydd o safle coffi arbenigol
2.  Ble ac oddi wrth bwy y gellir cael deddfwriaeth ynghylch iechyd a diogelwch a diogelwch bwyd
3.  Pam mae’n bwysig rhoi gwybodaeth gywir i gwsmeriaid am gynhwysion, nodweddion sylfaenol, cyfwydydd priodol a pha mor gryf yw eu diodydd
4.  Pam mae’n bwysig rhoi gwybodaeth gywir i gwsmeriaid am gynigion arbennig a hyrwyddiadau
5.  Pam mae’n bwysig deall yr amrywiaeth o ddiodydd ar eich rhestr
6.  Y dull a thymheredd cywir ar gyfer stemio llaeth a’r technegau mae eu hangen i baratoi amrywiaeth o ddiodydd sy’n seiliedig ar goffi
7.  Yr amrywiaeth o gynhyrchion te sydd ar gael, y dulliau o’u cynhyrchu a sut mae hyn yn effeithio ar eu nodweddion a’u blas
8.  Beth yw’r technegau a’r tymereddau ar gyfer paratoi a gweini’r amrywiaeth o gynhyrchion te
9.  Y dull cywir o baratoi a gweini siocled poeth 
10. Beth yw smwddi a’r technegau mae eu hangen i’w gynhyrchu
11. Pam ac i bwy y dylid rhoi gwybod am yr holl ddigwyddiadau sy’n ymwneud â chwsmeriaid
12. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi a gweini diodydd a sut i ddelio â’r rhain

 
 


Cwmpas/ystod

1.   Coffi
1.1 espresso 
1.2 americano
1.3 cappuccino
1.4 latte
1.5 mocha
1.6 gwyn fflat

 1.   Te

2.1  te du
2.2  te gwyrdd
2.3  te gwyn
2.4  te wlong 
2.5  trwythau perlysiau / ffrwythau

 •   Siocled poeth

 • 3.1 powdr
  3.2 surop

 •   Smwddis

 • 4.1 ar sail ffrwythau ffres
  4.2 ar sail surop

 •   Eitemau gwasanaeth
  5.1 llestri 

 • 5.2 cyllyll, ffyrc a llwyau
  5.3 llestri gwydr
  5.4 cwpanau / cloriau tafladwy
  5.5 napcynau
  5.6 stensiliau

 •   Cyfwydydd

 • 6.1 llaeth
  6.2 hufen
  6.3 siwgr
  6.4 powdr ysgeintio
  6.5 malws melys
  6.6 suropau 
   

   


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL2BS8/10

  Galwedigaethau Perthnasol

  Aelod o'r tîm, Gweinydd/Gweinyddes, Staff bar

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  Aelod o dîm; Gweinydd/Gweinyddes; Staff Bar; diodydd poeth; coffi; barista