Paratoi prydau i fodloni’r safonau maethol perthnasol sydd wedi’u gosod ar gyfer prydau ysgol

URN: PPL1PRD5
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol,Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi amrywiaeth o brydau iachus sy’n bodloni’r safon genedlaethol sydd wedi’i gosod ar gyfer prydau ysgol. Mae’n cynnwys sut y byddech yn paratoi’r prydau’n ddiogel, dulliau coginio priodol a sgiliau cyflwyno, ond yn bennaf mae’n sicrhau bod y prydau’n gytbwys o ran maeth ac yn cydymffurfio â’r canllawiau cyfredol sydd wedi’u gosod.

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi prydau i fodloni’r safonau maethol perthnasol sydd wedi’u gosod ar gyfer prydau ysgol. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi prydau i fodloni’r safonau maethol perthnasol sydd wedi’u gosod ar gyfer prydau ysgol


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Sicrhau bod y man paratoi’n lân, heb ei ddifrodi ac yn barod i’w ddefnyddio yn unol â safon eich gweithle
2. Sicrhau bod y cyfarpar (gan gynnwys cynwysyddion gwastraff) yn lân, yn briodol ar gyfer y dasg, heb eu difrodi, lle dylent fod ac wedi’u cynnau’n barod i’w defnyddio
3. Gwirio bod yr holl gynhwysion yn bodloni gofynion y saig, gofynion diogelwch bwyd a gofynion eich gweithle
4. Cysylltu â’r bobl berthnasol i ganfod y cynnwys maethol gofynnol ar gyfer pob saig
5. Paratoi a choginio’r prydau i fodloni’r gofynion maethol, gan sicrhau bod gan y seigiau gorffenedig y lliw, ansawdd a blas cywir 
6. Sicrhau y caiff yr holl seigiau eu coginio a’u cadw ar y tymheredd cywir
7. Cyflwyno a gorffennu’r seigiau i fodloni gofynion y cwsmer a gofynion eich gweithle
8. Storio unrhyw seigiau sydd wedi’u coginio na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â gofynion y gweithle a rheoliadau diogelwch bwyd
9. Rhoi gwybod i’r person priodol am unrhyw broblemau gyda’r seigiau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.  Arferion gweithio diogel a hylan wrth baratoi, coginio a gorffennu prydau maethlon 
2.  Ble i ddod o hyd i’r safonau maethol cyfredol a’r canllawiau meintiau dyddiol sydd wedi’u gosod ar gyfer prydau ysgol
3.  Yr amrywiaeth o ofynion dietegol arbennig gwahanol y gellir dod ar eu traws, a’r effaith maen nhw’n ei chael ar y gwaith o gynhyrchu bwyd
4.  Y gwahaniaethau rhwng gofynion dietegol, crefyddol a diwylliannol a sut mae’r rhain yn cael eu cymryd i ystyriaeth yn eich gweithle
5.  Pam mae’n bwysig cydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd wrth baratoi, coginio a gorffennu prydau ysgol
6.  Sut i wirio bod y cynhwysion yn bodloni gofynion eich gweithle a’u bod yn addas i’w defnyddio ac o’r ansawdd a’r maint cywir
7.  Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda chynhwysion
8.  Sut i gyflawni’r dulliau paratoi, coginio a gorffennu perthnasol ar gyfer y saig er mwyn sicrhau y caiff y safonau maethol eu bodloni
9.  Opsiynau bwyta’n iach wrth baratoi, coginio a gorffennu prydau
10. Sut i gyflwyno prydau ysgol maethlon mewn ffordd sy’n bodloni disgwyliadau uchel eich cwsmeriaid a safonau’ch gweithle
11. Y gofynion storio cywir ar gyfer seigiau sylfaenol na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
12. Y mathau o sefyllfaoedd annisgwyl a all godi wrth baratoi, coginio a gorffennu prydau ysgol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL1PR26

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, safonau, maethol, prydau, ysgol