Paratoi a choginio grawn

URN: PPL1PC9
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

​​Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu seigiau grawn syml, gan gynnwys defnyddio’r cynhwysion canlynol:
 
haidd (perlog)
ceirch
gwenith (couscous)
 
Byddwch yn defnyddio’r dulliau paratoi a choginio canlynol:
 
berwi
gadael dan orchudd
mwydo
hidlo
brwysio
ffrio’n fas
 
Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a choginio grawn. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:
 
Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo
Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf 
 
Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:
 
Paratoi a choginio grawn
 


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio bod y grawn yn addas i’w goginio
2. Dewis yr offer a chyfarpar cywir i baratoi a choginio grawn
3. Defnyddio’r offer a chyfarpar yn gywir wrth baratoi a choginio grawn
4. Paratoi’r grawn i fodloni’r gofynion
5. Coginio’r grawn yn ôl y gofyn
6. Gorffennu’r grawn yn ôl y gofyn
7. Sicrhau bod y grawn ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a’i weini
8. Storio unrhyw rawn na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd
 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Sut i storio grawn sydd heb ei goginio
2. Sut i wirio’r grawn i sicrhau ei fod yn addas i gael ei baratoi a’i goginio
3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r grawn neu gynhwysion eraill
4. Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau paratoi a choginio
5. Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a chyfarpar cywir
6. Sut i ddefnyddio’r dulliau paratoi a choginio
7. Yr amserau a phrosesau coginio cywir ar gyfer grawn
8. Y tymereddau cywir ar gyfer cadw a gweini grawn wedi’i goginio
9. Y gofynion storio cywir ar gyfer seigiau grawn sylfaenol na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
 


Cwmpas/ystod

1.   Grawn
1.1 haidd (perlog)
1.2 ceirch
1.3 gwenith (bwlgar, semolina, couscous)
1.4 quinoa
 
2.   Dulliau paratoi a choginio
2.1 berwi
2.2 gadael dan orchudd
2.3 mwydo
2.4 hidlo
2.5 brwysio
2.6 ffrio’n fas
 


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL 1FPC9/16

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, coginio, grawn