Paratoi a choginio pasta

URN: PPL1PC7
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi a choginio pasta.

Mae’r safon hon yn ymdrin â’r mathau canlynol o basta:

sych

ffres wedi’i brynu i mewn

Byddwch yn defnyddio’r dulliau paratoi a choginio canlynol:


storio
berwi
blansio
hidlo

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a choginio pasta. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

Paratoi a choginio pastaMeini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Gwirio'r pasta er mwyn sicrhau ei fod yn addas i'w baratoi a'i goginio
 2. Dewis yr offer a chyfarpar cywir i baratoi a choginio pasta
 3. Defnyddio'r offer a chyfarpar yn gywir wrth baratoi a choginio pasta
 4. Paratoi'r pasta i fodloni'r gofynion
 5. Coginio'r pasta yn ôl y gofyn
 6. Gorffennu'r pasta yn ôl y gofyn
 7. Sicrhau bod y pasta ar y tymheredd cywir i gael ei gadw a'i weini
 8. Storio pasta wedi'i goginio na fydd yn cael ei ddefnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. ​Y gwahanol enwau a siapiau pasta a all gael eu defnyddio 2. Sut i wirio pasta i sicrhau ei fod yn addas i gael ei baratoi a’i goginio 3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r pasta neu gynhwysion eraill 4. Y tymheredd ac amser coginio cywir ar gyfer gwahanol fathau o basta 5. Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau paratoi 6. Sut i baratoi pasta gan ddefnyddio’r dulliau paratoi cywir 7. Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau coginio 8. Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a chyfarpar cywir 9. Sut i gyflawni’r dulliau coginio’n gywir 10. Sut i ganfod a yw’r ansawdd cywir gan y pasta wedi’i goginio 11. Pam mae’n bwysig peidio â gorgoginio pasta 12. Y tymereddau cywir ar gyfer cadw a gweini pasta 13. Y gofynion storio cywir ar gyfer pasta na fydd yn cael ei fwyta ar unwaith

Cwmpas/ystod

1.   Pasta
1.1 sych
1.2 ffres wedi'i brynu i mewn

 1.   Dulliau paratoi 

2.1 blansio
2.2 hidlo​

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 berwi​


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas

   

  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL1FPC3/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, pasta