Paratoi a choginio cig a dofednod

URN: PPL1PC4
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol,Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi a choginio cig a dofednod ar gyfer seigiau syml, er enghraifft:

•stêc

•byrgers
•cytledi
•selsig
•bacwn
•darnau o gyw iâr

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a choginio cig a dofednod. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi a choginio cig a dofednod


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dadrewi cig a dofednod os oes angen, yn gywir a chan ddilyn canllawiau diogelwch bwyd
2. Gwirio bod y cig a dofednod yn addas i’w coginio
3. Dewis yr offer a chyfarpar cywir i baratoi a choginio cig a dofednod
4. Defnyddio’r offer a chyfarpar yn gywir wrth baratoi a choginio cig a dofednod
5. Paratoi’r cig a dofednod i fodloni’r gofynion
6. Coginio’r cig a dofednod yn ôl y gofyn
7. Gorffennu’r cig a dofednod yn ôl y gofyn
8. Sicrhau bod y cig a dofednod ar y tymheredd cywir i gael eu cadw a’u gweini
9. Storio’r cig a dofednod na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i storio cig a dofednod ffres a rhewedig yn gywir cyn iddynt gael eu coginio
2.   Sut i wirio bod cig a dofednod yn addas i’w paratoi a’u coginio
3.   Sut i benderfynu a oes angen dadrewi cig a dofednod cyn eu coginio a pham mae hyn yn bwysig
4.   Sut i ddadrewi cig a dofednod yn gywir a pham mae hyn yn bwysig
5.   Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r cig a dofednod neu gynhwysion eraill
6.   Y tymheredd ac amser coginio cywir ar gyfer gwahanol fathau o gig a dofednod
7.   Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau paratoi
8.   Sut i baratoi cig a dofednod gan ddefnyddio’r dulliau paratoi cywir
9.   Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau coginio
10. Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a chyfarpar cywir
11. Sut i gyflawni’r dulliau coginio yn gywir
12. Sut i benderfynu pa ddulliau coginio sy’n briodol i wahanol fathau o gig a dofednod a sut i sicrhau eu bod wedi cael eu coginio’n gywir
13. Sut i orffennu a sesno cig a dofednod yn unol â’r gofynion
14. Y gofynion storio cywir ar gyfer cig a dofednod na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith
15. Sut i storio cig a dofednod na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith


Cwmpas/ystod

1.   Cig a dofednod
1.1 wedi’u paratoi ymlaen llaw
1.2 heb gaen
1.3 stêcs 
1.4 golwythion
1.5 darnau o ddofednod

 1.   Dulliau paratoi

2.1 dadrewi
2.2 sesno

 •   Dulliau coginio

 • 3.1 grilio
  3.2 gradellu
  3.3 ffrio (yn ddwfn / yn fas)


  Cwmpas Perfformiad


  Gwybodaeth Cwmpas


  Gwerthoedd


  Ymddygiadau


  Sgiliau


  Geirfa


  Dolenni I NOS Eraill


  Cysylltiadau Allanol


  Fersiwn rhif


  Dyddiad Adolygu Dangosol

  01 Maw 2021

  Dilysrwydd

  Ar hyn o bryd

  Statws

  Gwreiddiol

  Sefydliad Cychwynnol

  People 1st

  URN gwreiddiol

  PPL 1FPC2/16

  Galwedigaethau Perthnasol

  Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

  Cod SOC


  Geiriau Allweddol

  paratoi, coginio, cig, dofednod