Paratoi a choginio pysgod

URN: PPL1PC3
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol,Cynhyrchu a Choginio Bwyd
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi a choginio pysgod ar gyfer seigiau syml, er enghraifft:

•cacen bysgod

•pysgod mewn cytew (wedi’u paratoi)
•pysgod mewn briwsion bara (wedi’u paratoi)
•sgampi (wedi’u paratoi)
•darn o ffiled pysgodyn rhewedig

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a choginio pysgod. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a gwybodaeth technegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi a choginio pysgod


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Dadrewi pysgod os oes angen, yn gywir ac yn unol â chanllawiau diogelwch bwyd
2. Gwirio bod y pysgod yn addas i’w coginio
3. Dewis yr offer a chyfarpar cywir i baratoi a choginio pysgod
4. Defnyddio’r offer a chyfarpar yn gywir wrth baratoi a choginio pysgod
5. Paratoi’r pysgod i fodloni’r gofynion
6. Coginio’r pysgod yn ôl y gofyn
7. Gorffennu’r pysgod yn ôl y gofyn
8. Sicrhau bod y pysgod ar y tymheredd cywir i gael eu cadw a’u gweini
9. Storio unrhyw bysgod na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1.   Sut i storio pysgod yn gywir cyn iddynt gael eu coginio
2.   Sut i wirio bod pysgod yn addas i’w paratoi a’u coginio
3.   Sut i benderfynu a oes angen dadrewi pysgod cyn eu coginio a pham mae hyn yn bwysig
4.   Sut i ddadrewi pysgod yn gywir a pham mae hyn yn bwysig
5.   Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r pysgod neu gynhwysion eraill
6.   Y tymheredd ac amser coginio cywir ar gyfer gwahanol fathau o bysgod
7.   Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau paratoi
8.   Sut i baratoi pysgod yn gywir
9.   Yr offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dulliau coginio
10. Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a chyfarpar cywir
11. Sut i gyflawni’r dulliau coginio yn gywir
12. Sut i benderfynu pa ddulliau coginio sy’n briodol i wahanol fathau o bysgod a sut i sicrhau eu bod wedi cael eu coginio’n gywir
13. Sut i addurno a chyflwyno pysgod wedi’u coginio yn unol â’r gofynion
14. Y tymereddau cywir ar gyfer cadw a gweini pysgod
15. Y gofynion storio cywir ar gyfer cynhyrchion pysgod na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith


Cwmpas/ystod

1.Pysgod
1.1mewn caen (cytew, briwsion bara ac ati)
1.2heb gaen
1.3rhewedig
1.4heb eu rhewi

2.Dulliau paratoi

2.1dadrewi
2.2caenu

3.Dulliau coginio

3.1ffrio (yn ddwfn / yn fas)
3.2grilio
3.3pobi


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL1FC1/16

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, coginio, pysgod