Paratoi a choginio wyau

URN: PPL1PC11
Sectorau Busnes (Suites): Lletygarwch - Coginio Proffesiynol
Datblygwyd gan: People 1st
Cymeradwy ar: 01 Chwef 2016

Trosolwg

Mae’r safon hon yn ymdrin â pharatoi, coginio a gorffennu seigiau wyau syml, er enghraifft:

•wyau wedi’u ffrio

•wyau wedi’u sgramblo 
•wyau wedi’u berwi
•wyau wedi’u potsio

Mae’n ymdrin â’r technegau paratoi a choginio canlynol:

•cracio

•curo
•sesno
•berwi
•ffrio’n fas
•gradellu
•sgramblo
•potsio

Mae’r safon hon yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau technegol mae eu hangen i baratoi a choginio wyau. Fodd bynnag, dylid ei hasesu yng nghyd-destun ehangach arferion gweithio diogel a hylan. Argymhellir cyfeirio at y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol canlynol, gan eu dewis fel sy’n briodol i’r swydd a’r sefydliad, ar y cyd â’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ar gyfer y safon:

•Cynnal diogelwch bwyd sylfaenol ym maes arlwyo

•Cynnal diogelwch bwyd yn y gegin
•Rhoi cyngor sylfaenol ar alergenau i gwsmeriaid
•Lleihau risg alergenau i gwsmeriaid i’r eithaf

Pan fyddwch wedi cwblhau’r safon hon byddwch yn gallu dangos eich dealltwriaeth o’r canlynol, a’ch gallu i’w gyflawni:

•Paratoi a choginio wyau


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1. Gwirio bod yr wyau a’r cynhwysion eraill yn addas i’w coginio
2. Dewis yr offer a’r cyfarpar cywir i baratoi a choginio wyau
3. Defnyddio’r offer a’r cyfarpar yn gywir wrth baratoi a choginio wyau
4. Paratoi’r wyau i fodloni’r gofynion
5. Coginio’r wyau yn ôl y gofyn
6. Gorffennu’r wyau yn ôl y gofyn
7. Sicrhau bod yr wyau ar y tymheredd cywir i gael eu cadw a’u gweini
8. Storio unrhyw wyau na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn unol â rheoliadau diogelwch bwyd


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1. Sut i storio wyau amrwd
2. Sut i wirio bod wyau amrwd yn addas i gael eu paratoi a’u coginio
3. Pam ac i bwy y dylech roi gwybod am unrhyw broblemau gyda’r wyau neu gynhwysion eraill
4. Yr offer a’r cyfarpar cywir i gyflawni’r dulliau paratoi a choginio
5. Pam mae’n bwysig defnyddio’r offer a’r cyfarpar cywir
6. Sut i ddefnyddio’r dulliau paratoi a choginio
7. Sut i ddweud a yw wyau wedi’u coginio’n iawn
8. Y tymereddau cywir ar gyfer cadw a gweini wyau wedi’u coginio
9. Y gofynion storio cywir ar gyfer wyau na fyddant yn cael eu bwyta ar unwaith


Cwmpas/ystod

1.   Dulliau paratoi
1.1 cracio
1.2 curo
1.3 sesno

  1.   Dulliau coginio
2.1 berwi
2.2 ffrio’n fas
2.3 gradellu
2.4 sgramblo
2.5 potsio

Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2021

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

People 1st

URN gwreiddiol

PPL 1FPC5/16

Galwedigaethau Perthnasol

Pen-cogydd, Cogydd, Cynorthwy-ydd cegin

Cod SOC


Geiriau Allweddol

paratoi, coginio, wyau